nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.01.2013 "Biolandbouw zorgt voor buffer tegen klimaatopwarming"

In een rapport van de International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) worden onderzoeksresultaten gebundeld die aantonen dat biologische landbouw een nuttige strategie kan zijn om de gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw het hoofd te bieden. Een biologisch landbouwmodel zou de landbouwsector de nodige veerkracht bezorgen om de klimatologische veranderingen op te vangen.

Het rapport vertrekt van de vaststelling dat de gevolgen van de opwarming van de aarde nu reeds voel- en zichtbaar zijn in de landbouwsector. Zo wordt de sector vaker geconfronteerd met fel wisselende weersomstandigheden en extreme natuurfenomenen zoals langdurige droogte of overstromingen. Welke rol kan de biologische landbouw spelen om de impact van deze veranderende omstandigheden te minimaliseren?

Volgens een eerste bijdrage is de belangrijkste opgave voor de landbouwbedrijven om voldoende veerkrachtig te zijn. Bij een gebrek aan neerslag of strengere normen die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken, moet de landbouwer creatief zijn en vooral over de nodige veerkracht beschikken om zijn bedrijf leefbaar te houden. Wie het best om kan met deze wisselende factoren zal grote productieverliezen kunnen vermijden.

In dat opzicht is biologische landbouw één van de meest veelbelovende landbouwpraktijken, aldus de studie. Via gewasrotatie en biologische bemesting kan de bodemstructuur verbeterd en versterkt worden om erosie bij hevige regenval tegen te gaan en de watervoorraad bij droogte te verhogen. Ook risicospreiding door het telen van verschillende gewassen of het kweken van verschillende dieren zorgt voor een meer gediversifieerd inkomen en dus een hogere inkomenszekerheid.

In Noord-Europa zorgen stijgende temperaturen ervoor dat gewassen als korrelmaïs en zonnebloemen steeds noordelijker geteeld kunnen worden. Ook het omgekeerde geldt: bepaalde graan- en tarwesoorten zullen in warmere omstandigheden hun rendement verliezen. Het belang van een goed functionerende, gezonde bodem kan volgens de studie nauwelijks overschat worden. De onderzoekers schuiven een hele reeks mechanismen naar voor die de bodemkwaliteit mee helpen verbeteren: onder meer bodembedekkers, keverbanken, grasbufferstroken, hagen en boslandbouw.

Mediterraan Europa is één van de zogenaamde “hot spots” van de klimaatverandering. Door de ligging tussen het gematigd en nat klimaat van Centraal-Europa en het tropische en droge klimaat van Noord-Afrika kent de mediterrane streek zachte, natte winters en warme, droge zomers. Dit evenwicht kan door de klimaatverandering verstoord worden. Nu al lijden sommige regio’s onder te natte winters en te droge zomers. Ook hier zou een biologisch landbouwmodel, dat de nodige buffers voorziet tegen extreme omstandigheden, soelaas kunnen bieden. Minder intensieve teelten die minder afhankelijk zijn van water en meststoffen lijken volgens de studie aangewezen.

Tot slot wordt het belang van een proactief Europees beleid onderstreept. Via een ondersteunende visie die focust op een veelzijdige aanpak kan de impact van de klimaatverandering beheersbaar blijven. Om te voldoen aan de eisen van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) moet Europa een ambitieuze toekomstvisie uitbouwen die de positieve impact van biologische landbouw op de veerkracht van de landbouwsector en de plattelandseconomie ten volle erkent.

De International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) is een koepelorganisatie van de Europese biologische landbouwsector die meer dan 300 leden telt, waaronder boerenorganisaties, verwerkingsindustrie, retail, onderzoeksinstellingen en consumentenverenigingen.

Meer info: IFOAM-dossier over biologische landbouw

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via