nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.03.2008 Crevits: "Agroforestry is landbouwactiviteit"

In enkele buurlanden zit agroforestry, het aanplanten van bomen op gras- of akkerland, in de lift. In Vlaanderen is het nog een vrij onbekend fenomeen, waarvoor overigens geen plattelandssteun beschikbaar is. Bovendien staan landbouwers wantrouwig tegenover agroforestry vanwege wettelijke beperkingen en onzekerheden, meent Vlaams parlementslid Tinne Rombouts. In de Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement probeerde minister Crevits een en ander uit te klaren.

"Het samengaan van teelten van merendeels eenjarige gewassen met bomen in wijd plantverband is een landbouwactiviteit, waarvoor Kris Peeters bevoegd is", aldus Crevits. Aanpassingen aan de Vlaamse regelgeving zijn volgens de minister niet echt noodzakelijk om agroforestry in onze regio mogelijk te maken. "De beperking tot vijftig bomen per hectare om agroforestry te combineren met het activeren van bedrijfstoeslagen is een Europese maatregel".

Crevits is van oordeel dat de Vlaamse verplichting om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor het vellen van bomen met een omtrek van een meter en meer op een meter hoogte geen onoverkomelijke hinderpaal is voor agroforestry. De minister belooft wel een overleg te plannen met haar collega van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen om te onderzoeken of het opportuun is binnen dit kader vrijstellingen te verlenen.

"En voor zover het vellen van kleinere bomen ook in agrarisch gebied een natuurvergunning zou vereisen, kunnen wij het vellen van bomen in agroforestrypraktijk perfect aanzien als een normaal onderhoud waarvoor geen vergunning vereist is", zegt Crevits. Ook een kapvergunning is niet nodig om agroforestry te bedrijven. De normale oogsttijd van aanplantingen in het kader van agroforestry is tussen vier en zes jaar na de aanplanting. Een kapvergunning is, buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden, echter pas vereist vanaf acht jaar na de aanplanting, zo luidt het.

Rombouts vraagt zich of het wel zo zeker is dat landbouwers die morgen met agroforestry starten binnen vijf of tien jaar hun bos mogen kappen en er opnieuw bieten of andere gewassen mogen telen. "Men beschouwt het als landbouwactiviteit, maar dan moet het ook als dusdanig worden behandeld", antwoordt Crevits. Of andere ministers er in de toekomst geen andere interpretatie kunnen aan geven? "Ik acteer de vraag tot nood aan duidelijkheid en zal me inspannen die duidelijkheid te helpen verschaffen, zonder dat ik ze vandaag al kan geven", aldus de minister van Leefmilieu.

Ook voor steunmaatregelen is agroforestry in eerste instantie een zaak van het landbouwbeleid, stelt Crevits. De minister stelt subsidies ter beschikking voor het bebossen van landbouwgronden, maar dan gaat het over bos en niet de combinatie van landbouwteelten met een aantal bomen. Een mogelijke uitweg is de steun voor de aanleg van kleine landschapselementen en houtkanten in het kader van de plattelandsontwikkeling.(KS)

Lees ook: geVILT: Groeien bomen straks tot in de akkers?

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via