nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.07.2013 Interesse in warmtenetten in Vlaanderen stijgt

Vlaams volksvertegenwoordigers Bart Martens (sp.a), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Liesbeth Homans (N-VA) willen de restwarmte die in de industrie of elektriciteitscentrales verloren gaat via koeltorens of schouwen aanwenden voor de verwarming van gebouwen en serres of voor het leveren van stoom aan de industrie. Ze dienen een resolutie in met tien beleidsstappen die moeten zorgen voor een doorbraak.

Warmtenetten transporteren de warmteoverschotten van energiecentrales of industriële processen naar 'warmtebehoevende' gebouwen, serres of processen, zodat die niet zelf hun energie moeten opwekken. Naast restwarmte kunnen warmtenetten ook gevoed worden met aardwarmte uit de diepe ondergrond. Het principe dringt zowel het energieverbruik als de CO2-uitstoot terug en drijft het aandeel hernieuwbare energie omhoog.

In het voorstel van resolutie, ingediend door de drie meerderheidspartijen sp.a, CD&V en N-VA, staan tien beleidstappen, met voorop de opmaak van een ‘Warmte-Atlas’, die tegen eind 2015 het warmteaanbod en de warmtevraag digitaal in kaart brengt. Verder stellen de volksvertegenwoordigers voor om een stabiel en transparant ondersteuningsmechanisme op te zetten en te onderzoeken welke rol de VREG kan spelen op vlak van correcte prijsstelling en regulering. Ook willen ze onder meer lokale besturen stimuleren om instrumenten op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw in te zetten.

Bijna gelijktijdig met de aankondiging van de volksvertegenwoordigers kondigde distributienetbeheerder Eandis aan in de Antwerpse Kempen een onderzoek met warmtenetten te willen opzetten. Het bedrijf wil onderzoeken of het mogelijk is om met warmtenetten gemeenten, steden en woonwijken te voorzien van een meer onafhankelijke energiebron. De gemeenten Mol en Dessel en de stad Geel zouden al hun interesse hebben getoond in het onderzoek.

Het onderzoek zal zich in de eerste plaats richten op het lokaliseren en analyseren van de potentiële warmtebronnen en potentiële afnemers. Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre er op langere termijn interesse zal blijven bestaan voor warmtenetten. Tot slot zal de technische en financiële haalbaarheid bekeken worden. Indien de resultaten positief zijn, kan een gedetailleerde studie worden opgesteld om het project concreet te realiseren.

In heel wat Europese landen zijn warmtenetten al flink ingeburgerd en beantwoorden ze er aan 25 tot 50 procent van de warmtebehoefte. In Vlaanderen staan warmtenetten echter pas in de kinderschoenen.

Bron: Belga

Volg VILT ook via