nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

16.04.2012 Landbouw- en natuursector oneens over natuurverbinding

Over de nood aan ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden van het Natura 2000-netwerk raakten landbouw- en natuurorganisaties het binnen de SALV niet eens. "In het versnipperde Vlaanderen zijn ze noodzakelijk voor soorten en habitats", oordeelt Natuurpunt. "Ook het landbouwgebied is erg versnipperd. Maak dat niet erger met allerhande verbindingsgebieden", repliceert Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche.

Het gemeenschappelijk advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Milieu- en Natuurraad (Minaraad) over de instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000-gebieden moet de Vlaamse regering toelaten om eind 2012 een aantal knopen in het natuurbeleid door te hakken. Over een heikel punt, de noodzaak van ecologische verbindingen tussen natuurgebieden, wordt de visie van de landbouw- en natuurorganisaties apart weergegeven. “Het is de eerste maal dat beide sectoren binnen de adviesraad niet tot een consensus komen”, zegt SALV-secretaris Koen Carels, “maar door dit meningsverschil te verhelderen, is het advies alsnog een meerwaarde voor de Vlaamse regering.”

"In het versnipperde Vlaanderen zijn natuurverbindingen essentieel", oordeelt Natuurpunt, "maar de landbouw vreest voor de impact en het onduidelijke juridische statuut van verbindingen buiten de Natura 2000-gebieden." De landbouworganisaties blijven volgens de natuurvereniging "bewust blind" voor de noodzaak, naar verluidt ook juridisch, om op sommige locaties verbindingen te voorzien voor habitats en habitattypische soorten. Dat de landbouworganisaties ook liever niet de verbindingen zien die "nodig zijn om te komen tot een coherent en functioneel Natura 2000-netwerk" vindt Natuurpunt kortzichtig.

"Onze terughoudendheid is evident", vindt Piet Vanthemsche, "want we bekijken de discussie over Natura 2000 vanuit het standpunt van zuinig ruimtegebruik om zo veel mogelijk efficiënte landbouw te vrijwaren." Niet alleen natuur, maar ook landbouw is erg versnipperd in Vlaanderen. "Vandaar ons pleidooi om het niet nog verder te versnipperen. Enkel als ecologische verbindingen echt verplicht zijn en de noodzaak ervan onomstootbaar is aangetoond, zullen we ze aanvaarden", zegt Vanthemsche. Het statuut van die verbindingen is volgens hem verre van duidelijk, wat de discussie extra lastig maakt.

Ongeacht of de natuurverbindingen er komen of niet, zal Vlaanderen voldoende vooruitgang moeten boeken met betrekking tot het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen binnen de Natura 2000-gebieden. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen schrijven voor dat lidstaten hierover elke zes jaar rapporteren aan de Europese Commissie. De Vlaamse regering sprak in het regeerakkoord het voornemen uit om tegen 2020 voldoende habitat te hebben ingericht, herbestemd, verbeterd of afgebakend om 70 procent van de instandhoudingsdoelstellingen van de Europees te beschermen soorten en habitats te realiseren.

Meer info: SALV-advies 'Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000'

Bron: Boer&Tuinder/Beleidflits Natuurpunt/eigen verslag

Beeld: S. Van Holle

Volg VILT ook via