nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

04.01.2012 Landbouwsubsidies van Natuurpunt volledig ingehouden

In 2011 werden de subsidies van acht landbouwers helemaal niet uitbetaald wegens niet-naleving van premie- of randvoorwaarden. Eén van die acht is Natuurpunt. “In onze natuurgraslanden staan volgens de landbouwadministratie teveel (on)kruiden”, luidt het. Omwille van de privacy van de begunstigde kan de overheid niet veel kwijt, maar zij wenst toch mee te delen dat dit niet de juiste of de enige reden is.

De toeslagrechten die Natuurpunt activeert op natuurgraslanden worden volledig ingehouden omdat inbreuken werden vastgesteld op de randvoorwaarden, die Natuurpunt net zoals de landbouwers moet naleven. “In het verleden vormde het verlies van oormerken bij runderen in natuurgebieden een probleem. Nu worden we gekort omdat onze graslanden niet aan de goede landbouw- en milieuconditie zouden voldoen”, zegt Annelore Nys, beleidsmedewerker bij Natuurpunt.

Geconfronteerd met de opmerking van de landbouwadministratie geeft Nys toe dat de problemen met de identificatie en registratie van het rundvee dat in natuurgebied graast grotendeels maar nog niet volledig verholpen zijn. “Als beheerder van uitgestrekte natuurgebieden is het voor Natuurpunt minder evident om aan die verplichtingen te voldoen dan voor een gangbaar landbouwbedrijf”, zegt Nys. “Neemt niet weg dat wij overtuigd zijn van het belang van een correcte registratie van onze runderen zodat daar de laatste tijd hard aan gewerkt is.”

Wat de onkruiden in grasland betreft, heeft Natuurpunt naar eigen zeggen geen moeite met distelbestrijding met het oog op een goed nabuurschap. “Onze graslanden staan evenwel boordevol andere kruiden die ook als een beletsel worden gezien om landbouwsubsidies te ontvangen”, legt Nys uit. Opdat op een perceel toeslagrechten geactiveerd kunnen worden, moet het in goede landbouw- en milieuconditie verkeren. Dat houdt onder meer minimaal onderhoud van de percelen in zodat de teelten niet verdrongen worden door onkruiden.

“In onze natuurgraslanden botst die voorwaarde met de natuurdoelstellingen die wij nastreven en die zelfs opgelegd worden door Europa”, zegt Nys. “Zeker voor boeren die willen samenwerken met Natuurpunt aan het beheer van die gronden, kan dat een beletsel zijn. Daarom vragen wij dat de voorwaarde van minimaal onderhoud in overeenstemming wordt gebracht met de definitie van blijvend grasland in de Europese verordeningen.” Die omschrijven blijvend grasland als grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige gewassen die gedurende ten minste vijf jaar niet in de vruchtwisseling van het bedrijf werd opgenomen.

Het kabinet van minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, laat weten dat op een recent overleg met Natuurpunt werd afgesproken om deze problematiek uit te klaren. “De landbouwadministratie zal daartoe een brochure ontwikkelen die landbouwers duidelijk maakt hoe zij percelen ecologisch kunnen beheren zonder het risico te lopen dat zij gekort worden op hun toeslagrechten wegens conflicten met de randvoorwaarden. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de aanwezigheid van kruiden in grasland”, zegt Joris Relaes, kabinetschef Landbouw van Kris Peeters.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Natuurpunt

Volg VILT ook via