nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

31.01.2012 Landelijke Beweging ijvert voor leefbaar platteland

Naar aanleiding van de lokale verkiezingen in oktober 2012 pleit de Landelijke Beweging (Boerenbond, Landelijke Gilden, KVLV, KLJ en ruitersvereniging LRV) voor een leefbaar platteland in Vlaanderen. "Het sterk verstedelijkte Vlaanderen heeft nood aan een sterk plattelandsbeleid want het platteland is geen restgebied dat rond de steden gelegen is", zegt Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche.

"Vlaanderen heeft met zijn hoge bevolkingsdichtheid, baat bij een maximale vrijwaring van de schaarse open ruimte", zo begint het politiek memorandum van de Landelijke Beweging. Wooninbreiding in stads- en dorpskernen acht de organisatie dan ook absoluut noodzakelijk. Als verdere inbreiding niet meer mogelijk is, adviseert zij een rationele inplanting van nieuwe voorzieningen, woonwijken en bedrijventerreinen aansluitend op bestaande kernen en voorzieningen.

"Minstens even belangrijk is een blijvende waardering voor de land- en tuinbouw", luidt het. Het is immers dankzij de land- en tuinbouw dat een belangrijk deel van deze open ruimte ‘open’ en onderhouden blijft. Voor de land- en tuinbouwbedrijven is een specifiek, voldoende ruim en gereserveerd agrarisch gebied van levensbelang. In dit gebied wordt aan de agrarische en para-agrarische bedrijven rechtszekerheid, ontwikkelingskansen en voorrang op andere functies geboden.

Het oneigenlijk gebruik van het agrarisch gebied en de groei van zonevreemde bedrijvigheid moet volgens de Landelijke Beweging worden teruggedrongen. Op andere plaatsen zijn het natuur- en landschapswaarden die soms de landbouwactiviteit dreigen te verdringen op plaatsen die nochtans voor landbouw bestemd zijn. De Landelijke Beweging vindt het dan ook belangrijk dat gemeenten en provincies, onder meer via hun vergunningenbeleid, voldoende ontwikkelingskansen bieden aan land- en tuinbouwbedrijven in het agrarisch gebied. Hetzelfde geldt voor de verschillende vormen van alternatieve energiebronnen.

De Landelijke Beweging pleit vanuit haar opdracht en oorsprong voor een dynamische en evenwichtige plattelandsontwikkeling. Samen met de provincies hebben de gemeenten - als het meest nabije beleidsniveau - een belangrijke rol te vervullen in het realiseren van een geïntegreerd plattelandsbeleid. "Het gemeentelijk beleid moet gedragen worden door participatie en overleg en moet streven naar duurzame ontwikkeling", zo staat te lezen in het memorandum. "Dat impliceert dat op gelijktijdige en gelijkwaardige wijze aandacht wordt geschonken aan de sociale, de economische en de ecologische dimensies van het platteland en dat maximale synergie tussen die drie componenten wordt nagestreefd."

"De land- en tuinbouw verdient als belangrijke actor op en van het platteland bijzondere aandacht en ondersteuning", meent de Landelijke Beweging. "Landbouwbedrijven moeten verder ontwikkelingskansen krijgen, zowel economisch, als maatschappelijk." In het memorandum wordt nog aan de lokale bestuurders gevraagd om de bevolking te sensibiliseren voor gezonde en duurzaam geproduceerde voeding door bijvoorbeeld op eigen evenementen voor lokale en regionale streekproducten te kiezen.

Meer info: Politiek memorandum Landelijke Beweging

Bron: Boer&Tuinder/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via