nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.07.2011 Met 30% van aanplantkosten land- en bosbouw combineren

De Vlaamse regering biedt landbouwers de mogelijkheid om vanaf dit najaar een subsidie aan te vragen wanneer zij voor agroforestry kiezen, dat is het combineren op eenzelfde perceel van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen. De subsidie bedraagt maximaal 70 procent van de aanplantkosten. Geïnteresseerde landbouwers moeten zich voor 1 september inschrijven via het e-loket.

De Vlaamse regering keurde het subsidiebesluit voor boslandbouwsystemen voor de tweede maal principieel goed en heeft nu het advies van de Raad van State gevraagd. In het najaar wordt het besluit voor definitieve goedkeuring aan de Vlaamse regering voorgelegd. Onder voorbehoud van die definitieve goedkeuring zal het Agentschap voor Landbouw en Visserij voor 15 oktober 2011 de dossiers selecteren die in aanmerking komen voor de subsidie en het subsidiepercentage bepalen. De betalingsaanvraag gebeurt na de aanplant via de verzamelaanvraag 2012.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de landbouwer eigenaar of gebruiker (toestemming eigenaar is noodzakelijk in dit geval) zijn van het boslandbouwperceel en moet het perceel tijdens het huidige en voorafgaande jaar in landbouwgebruik geweest zijn. Het boslandbouwperceel moet ten minste 0,5 hectare groot zijn, een plantdichtheid hebben van minimaal 30 en maximaal 200 bomen per hectare en uit ten minste drie bomenrijen bestaan.

Laag- en halfstamfruitbomen, korte-omloophout, naaldbomen en Amerikaanse vogelkers komen niet in aanmerking. De subsidie is niet combineerbaar met steun voor bebossing van landbouwgrond en met de agromilieuverbintenis voor het behoud van met uitsterven bedreigde variëteiten van hoogstamboomgaarden. De landbouwer kan de subsidie pas als definitief verworven beschouwen als hij de bomen gedurende 15 opeenvolgende jaren na het planten behoudt en hij tussen de bomen een landbouwteelt toepast die hij jaarlijks in de verzamelaanvraag als hoofdteelt aangeeft.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 70 procent van de aanplantkosten. Hieronder vallen de aankoopkosten voor de bomen, de kosten voor de arbeid en het machinale werk voor het planten van de bomen en de kosten voor versteviging en bescherming van de bomen. De kosten komen enkel in aanmerking als de landbouwer deze aantoont met factuur en betaalbewijs.

Deze subsidieregeling maakt deel uit van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en wordt voor de helft gefinancierd door Europa. Voor deze maatregel legt de Vlaamse overheid jaarlijks vooraf een budget vast. Bij overschrijding van dit budget zal de Vlaamse overheid het subsidiepercentage evenredig verminderen. Als in Vlaanderen meer dan 250 ha boslandbouwsysteem gerealiseerd is onder dit subsidiesysteem, zal de Vlaamse overheid voor aanplantingen die voor minstens de helft bestaan uit snelgroeiende soorten (populier, wilg en zwarte els) het maximale subsidiepercentage verlagen van maximaal 70 naar maximaal 50 procent.

Om de landbouwer duidelijk te kunnen informeren over zijn subsidie, gebeurt de subsidieaanvraag in twee stappen: een inschrijving voorafgaand aan de aanplant en een betalingsaanvraag na de aanplant. Na goedkeuring van de inschrijving via het e-loket en na de aanplant van het boslandbouwsysteem, kan de landbouwer de effectieve betalingsaanvraag indienen via de verzamelaanvraag 2012. De landbouwer moet ook zijn facturen en betaalbewijzen bezorgen aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Het agentschap betaalt de subsidie in één maal uit nadat het alle controles heeft uitgevoerd.

Meer info: Agroforestry

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via