nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.02.2014 PDPO III oogst waardering in het Vlaams Parlement

Het plattelandsprogramma waarmee Vlaanderen de tweede pijler van het Europees landbouwbeleid invult, werd in het Vlaams Parlement teruggekoppeld naar de commissie Landbouw. De parlementsleden spraken over de partijgrenzen heen hun waardering uit voor de klemtonen die de minister-president in PDPO III legt. Kritiek was er op de complexiteit, iets wat de administratie volgens Kris Peeters opvangt ten behoeve van de landbouwers.

Voor PDPO III, het nieuwe programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling richting 2020, wordt 287,7 miljoen euro uitgetrokken. Daarbij dien je de middelen die overgeheveld worden van pijler I (directe steun aan landbouw) naar pijler II (plattelandsbeleid) nog op te tellen. Het totaal aan Europese middelen dat beschikbaar is voor PDPO III bedraagt dus 407 miljoen euro, wat maar liefst 60 procent meer is dan voor PDPO II. Bovendien zet Vlaanderen cofinanciering tegenover die Europese middelen. Budgettair start het nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid dus onder een goed gesternte.

Of PDPO III ook inhoudelijk goed zit, werd woensdag afgetoetst in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. In grote lijnen wel, zo leerden de reacties van de parlementsleden. Commissievoorzitter Jos De Meyer (CD&V) leek niet anders dan constructieve reacties te verwachten aangezien het document tot stand is gekomen na intens overleg met adviesraden SALV en Minaraad. Bovendien wil PDPO III de competitiviteit en duurzaamheid van de landbouw ondersteunen en zal het landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ook in de toekomst een belangrijke rol vervullen.

Vanuit de verschillende fracties werd er naast waardering toch ook een aantal bezorgdheden uitgesproken. Zo wou Karlos Callens (Open Vld) weten of de maatregel ter bescherming van de genetische diversiteit van de veestapel zijn doel niet mist door de lat op minimum 20 dieren te leggen. In het verleden volstonden minimum vijf schapen of runderen van een lokaal en met uitsterven bedreigd ras om de subsidie aan te vragen. Dat Vlaanderen voortaan een onderscheid maakt tussen professionele en hobbylandbouw, waarbij dat laatste wel lovenswaardig is maar geen subsidies verdient, noemde Callens na het antwoord van de minister-president een respectabele keuze.

Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns (sp.a) drong aan op garanties - monitoring, evaluatie en zo nodig bijsturing van het programma - zodat de middelen voor PDPO III daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen. Als burgemeester van Wellen, een gemeente in het hartje van Haspengouw, had zij het duidelijk moeilijk met het verdwijnen van de subsidie voor hoogstammige fruitbomen van oude variëteiten. Het behoud van met uitsterven bedreigde variëteiten van hoogstamfruitbomen wordt als doelstelling niet opgegeven, stelde de minister-president haar gerust. "Met het akkoord van de sector wordt de ondersteuning buiten het kader van het PDPO voortgezet."

Met het oog op een eenvoudig ondersteuningsmechanisme bleek dat ook voor de bosbouwers de meest aangewezen oplossing. Minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege zal zich (financieel) om hen bekommeren. Vanuit die optiek is het dus begrijpelijk dat Groen-parlementslid Dirk Peeters aandacht en ondersteuning voor de professionele bosbouw mist in PDPO III. Fundamenteler was zijn kritiek op de resultaatgerichtheid van het plattelandsbeleid: "Als we 287 miljoen euro investeren in het platteland, dan moet dat aan het eind resulteren in meetbare verbeteringen." Hij liet uitschijnen dat de meer gebiedgerichte benadering van het nieuwe PDPO misschien niet volstaat gelet op de milieuproblemen van het platteland en een kritisch rapport van INBO over de effectiviteit van de huidige agromilieumaatregelen.

Ook Tine Eerlingen (N-VA) liet er geen twijfel over bestaan dat de beheerovereenkomsten resultaatgericht(er) ingezet moeten worden. Ze leek er niet helemaal gerust in dat dat op het terrein altijd even goed zal lukken. De minister-president verzekerde haar dat de overheid de doelstellingen voor ogen zal houden wanneer landbouwers aan natuurbeheer doen. Al blijft het natuurlijk afwachten in welke mate fauna en flora positief reageren op de inspanningen die gebeuren. Alvast de milieubeweging lijkt geen genoegen te nemen met goede intenties alleen. "Zet sterker in op natuurgerichte beheerovereenkomsten en trek lessen uit het verleden zodat voortaan elke maatregel meer akkernatuur oplevert", luidt het advies van de groenen.

Eerlingen en vervolgens ook Stefaan Sintobin van Vlaams Belang merkten op dat van administratieve vereenvoudiging helaas geen sprake is. Dat komt omdat Europa koos voor een gecoördineerde aanpak tussen het landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en andere fondsen die bijdragen aan de EU2020-strategie. "Voor de administratie wordt het complexer", beaamt en betreurt Kris Peeters, die belooft er alles aan te zullen doen opdat die complexiteit geen zorg zal zijn voor de landbouwers. Zoals vanouds zullen het Agentschap voor Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij de landbouwers begeleiden. "Voor technische bijstand is 4,2 miljoen euro uitgetrokken, waarbij we er over waken niet te veel middelen in de 'structuur' te steken want die centen komen beter bij actieve landbouwers terecht."

Tijdens zijn uiteenzetting onderstreepte de minister-president het belang van het VLIF, als investeringsvehikel voor betere milieuprestaties, meer dierenwelzijn en een duurzamere landbouw in het algemeen. "Op een verstandige manier focust pijler II op de actieve landbouwer. In de plattelandsprojecten waarvoor samengewerkt wordt met de provincies is die focus breder." Tot slot kondigde hij aan dat samen met de stakeholders verder wordt gewerkt aan de uitwerking van PDPO III. Voorafgaand aan de hoorzitting herhaalden alvast twee van die stakeholders, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, hun wensen. In het verlengde van de tussenkomsten van Groen en N-VA ijverden zij voor duidelijke doelen waaraan meetbare resultaten worden gekoppeld.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Leen Beunens

Volg VILT ook via