nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

14.06.2011 SALV tevreden met steun bioboeren en streekproducten

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) is opgetogen over een ontwerpbesluit dat uitvoering geeft aan in het PDPO voorziene steun voor biologische landbouwers en producenten van door de EU erkende streekproducten. De raad adviseert om de steunaanvraag via de jaarlijkse verzamelaanvraag te laten verlopen en vraagt de steunaanvraag open te stellen voor coöperatieve vennootschappen.

Het SALV-advies heeft betrekking op een ontwerpbesluit waarmee de Vlaamse regering uitvoering geeft aan de steun die in het PDPO 2007-2013 uitgetrokken wordt voor controlekosten biologische productie, voor deelname een Europese voedselkwaliteitsregelingen en voor afzetbevordering. Het Vlaams programmadocument voor plattelandsontwikkeling (PDPO) vindt zijn juridische basis in de Europese plattelandsverordening die in as 1, namelijk de verbetering van het concurrentievermogen van de landbouwsector, onder meer inzet op maatregelen om de kwaliteit van de landbouwproductie en van de landbouwproducten te verbeteren.

Het ontwerpbesluit voorziet dat de toe te kennen steun aan biologische landbouwers wordt berekend op basis van de gemaakte kosten die verbonden zijn aan de biologische productiemethode en de controlekosten die daarmee gepaard gaan. Een jaarlijkse toelage als tussenkomst in de controlekosten was tot nu toe buiten het PDPO geregeld. In de praktijk betekende dit dat de minister jaarlijks zijn goedkeuring gaf aan een subsidie voor de controleorganen. Die brengen dan een bedrag in mindering op de factuur van de bioboeren.

Daarnaast trekt het ontwerpbesluit steun uit voor producenten die produceren volgens een lastenboek dat aan de erkende communautaire voedselkwaliteitsregelingen is gekoppeld. Het betreft de producten erkend als Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS), Beschermde
Geografische Aanduiding (BGA) en Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB). De vergoeding wordt berekend op deelnamekosten en extra controlekosten. Naast steun voor deelname aan voedselkwaliteitsregelingen, wordt in het ontwerpbesluit de mogelijkheid geboden om producentenorganisaties te ondersteunen bij het voeren van activiteiten op de interne markt op het gebied van voorlichting, afzetbevordering en reclame voor het betrokken product zoals de kosten voor organisatie en deelname aan beurzen, advertenties, drukwerk, enz.

SALV is verheugd dat de Vlaamse regering door middel van het ontwerpbesluit uitvoering geeft aan de maatregelen rond steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties zoals voorzien in het PDPO. "Deelname aan hoogwaardige voedselkwaliteitssystemen kan immers aanleiding geven tot extra kosten en verplichtingen die door de markt onvoldoende gehonoreerd worden en de instapdrempel kan vrij hoog zijn door de hoge eisen aan product en productieproces", verklaart SALV. Het aantal land- en tuinbouwers dat bereikt wordt, is weliswaar beperkt volgens de adviesraad aangezien het enkel bioboeren en producenten van door de EU erkende streekproducten betreft.

SALV stelt vast dat het ontwerpbesluit de steun limiteert op vijf jaar terwijl "de controlekost een vaste, blijvende kost is voor biologische producenten en landbouwers die deelnemen aan de Europese kwaliteitsregelingen". De adviesraad acht het bijgevolg noodzakelijk dat bij de herziening van het Europees landbouwbeleid aangedrongen zou worden op het schrappen van deze beperking in de tijd. Tevens stelt SALV aan de Vlaamse regering voor om na te gaan op welke manier de inspanningen van producenten in het kader van andere voedselkwaliteitssystemen ondersteund kunnen worden.

Wat de procedure voor de steunaanvraag betreft, acht SALV het efficiënter en eenvoudiger indien de aanvraag zou worden geïntegreerd in de jaarlijkse verzamelaanvraag. Aangezien SALV positief staat tegenover samenwerkingsverbanden tussen landbouwers en/of tuinbouwers, acht de raad het aangewezen dat ook coöperatieve vennootschappen een aanvraag kunnen indienen om promotie te voeren voor de bevordering van de afzet van een door de EU erkend streekproduct.

Meer info: SALV-advies over ontwerpbesluit 'Steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen'

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via