nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.03.2011 "Verspil geen biomassa in oude steenkoolcentrales"

"Biomassa kampt met een imagoprobleem", bericht ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera. Het verbranden van biomassa heeft als nadeel dat er CO2 vrijkomt, weliswaar ongeveer evenveel als de planten tijdens hun groei aan de atmosfeer onttrokken hebben. Dat belet niet dat biomassa efficiënt moet worden aangewend. "De bijstook van biomassa in oude steenkoolcentrales van Electrabel is verspilling", luidt het bij ARGUS.

Zo'n 6,7 procent van alle Europese energie is momenteel afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Twee derde van die energie wordt opgewekt uit biomassa. "Biomassa is daarmee met stip de belangrijkste hernieuwbare energiebron, voor zonne- en windenergie en waterkracht", weet freelancejournalist Jan Bosteels. Ook in België maakt biomassa het grootste deel van de hernieuwbare energie uit , wat "vooral te danken is aan Electrabel".

Bij het winnen van energie uit biomassa komen door verbranding CO2 en schadelijke stoffen vrij. De CO2 die vrijkomt werd tijdens de groeifase van de planten gecapteerd zodat het in principe een nuloperatie is. Bosteels merkt wel op dat er vanuit gezondheidsoogpunt schadelijke effecten te verwachten zijn door het vrijkomen van stoffen als zwaveloxiden, koolstofmonoxide, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen. "Ook de fijne stofdeeltjes die bij de verbranding vrijkomen, kunnen schadelijk zijn", aldus Bosteels.

Reden te meer volgens ARGUS kenniscentrum om niet nodeloos inefficiënt om te springen met biomassa. "Dat is nochtans wat Electrabel doet door zijn zwaar vervuilende, inefficiënte en vaak meer dan 35 jaar oude steenkoolcentrales te 'vergroenen' met het bijvoegen van biomassa", meldt ARGUS. Electrabel verbrandt sinds 2005 meer dan twee miljoen ton biomassa per jaar in zijn centrales in België, Nederland en Polen.

Ongeveer twee derde van de bijgestookte biomassa zou bestaan uit houtpellets, samengeperst zagemeel afkomstig uit 30 landen. Deze 'vergroening' wordt volgens het milieupunt sterk bekritiseerd door de milieubeweging én door de milieuadviesraad van de Vlaamse regering. ARGUS citeert de MINA-raad die in 2009 schreef: "De bijstook van biomassa is een suboptimaal gebruik van schaarse biomassa. Deze biomassa zou meer energie opwekken en meer CO2 besparen als ze zou worden ingezet in nieuwe 100 % biomassa-energiecentrales. De steenkoolcentrales waarin biomassa wordt bijgestookt, blijven bovendien veel meer NOx, stof en SO2 uitstoten dan milieuvriendelijker alternatieven zoals aardgascentrales."

Bosteels besluit daaruit dat de bijstook van biomassa in oude steenkoolcentrales in feite een schandalige verspilling van biomassa vormt. "Deze centrales zetten maar 34 tot 40 procent van de primaire energie in elektriciteit om. De rest gaat verloren in de vorm van warmte, voornamelijk via koeltorens en schoorstenen", verklaart hij. Hij noemt het extra cynisch dat de groene certificaten die Electrabel op deze manier verdient, de investeringen ondermijnen in efficiëntere oplossingen met hoger rendement, zoals warmtekrachtkoppeling (wkk). Hij voegt er wel aan toe dat Vlaams minister Crevits de steun voor bijstook van biomassa in steenkoolcentrales inmiddels gehalveerd heeft.

Om aan te tonen dat biomassa verbranden wél efficiënt kan, grijpt Bosteels terug naar het voorbeeld van de wkk's. "De gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte kan het rendement doen oplopen tot 80 procent of meer", illustreert Bosteels. Ook aan de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen wordt ondertussen hard gewerkt. Een internationale norm voor duurzame bio-energie zou nog enkele jaren op zich laten wachten. Wanneer het werk van de projectcommissie afgerond is, zal de ISO-norm duurzaamheidscriteria vastleggen, onafhankelijk van gewas, regio en toepassing. "In afwachting krijgt hopelijk het gezond verstand de bovenhand, ook in ons land", lost Bosteels een schot voor de boeg.

"Biomassa kan pas echt een duurzame brandstof genoemd worden als het niet concurreert met voedselproductie", besluit het kenniscentrum van ARGUS . "Bovendien moeten vanuit het levenscyclusdenken hergebruik en recyclage van biomassa voorrang krijgen op verbranding of vergisting. Die laatste moeten voorbehouden blijven voor organische reststromen." ARGUS hoopt dat er voorts rekening wordt gehouden met de (milieu)kosten van het oogsten, transporteren, opslaan en verwerken van de biomassa en dat de energie-uitkomst van deze processen een positieve balans laat zien. "Wat betreft de verbranding van biomassa, is het daarom aangewezen om te kiezen voor super-efficiënte 100% biomassacentrales met wkk", luidt het advies.

Meer info: ARGUS kenniscentrum

Bron: ARGUS

Volg VILT ook via