nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.07.2011 Vlaamse regering ruimt juridische obstakels boslandbouw

Landbouwers die voor agroforestry kiezen, kunnen subsidies krijgen voor maximaal 70 procent van de aanplantkosten van de bomen. Om landbouwers met interesse voor boslandbouwsystemen rechtszekerheid te bieden, spreekt de Vlaamse regering klare taal over een aantal juridische onduidelijkheden en belooft zij de knelpunten die tot de bevoegdheid van het Vlaams gewest behoren, aan te pakken.

Eerder dit jaar wezen de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Milieu- en Natuurraad (Minaraad) op verschillende juridische interpretatievragen die er ontstaan in verband met boslandbouwsystemen. "Landbouwers hebben er belang bij dat het Veldwetboek, Bos- of Natuurdecreet niet zodanig geïnterpreteerd worden dat terugkeren naar een landbouwexploitatie zonder agroforestry niet meer mogelijk is", benadrukten beide adviesraden.

De Vlaamse regering bevestigt nu dat boslandbouwsystemen niet onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet vallen. Dit zal uitdrukkelijk in het Bosdecreet worden vermeld. Boslandbouwsystemen worden beschouwd als een landbouwsysteem en zijn dus onderhevig aan de pachtwet, wordt ook op dat vlak klare wijn geschonken.

Het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Natuurdecreet zal worden gewijzigd, zodat boslandbouwsystemen zullen worden vrijgesteld van de vergunningsplicht voor het rooien van bomen en houtachtige beplantingen. Dit verzekert de landbouwer dat hij zal kunnen terugkeren naar een bedrijfsvoering zonder agroforestry.

De Vlaamse regering zal uitdrukkelijk in het Veldwetboek laten vermelden dat boslandbouwsystemen geen 'bosaanplanting' vormen zoals in het Veldwetboek gedefinieerd wordt. Dit zou immers ongewenste administratieve lasten voor de landbouwer met zich meebrengen aangezien het college van burgemeester en schepenen voor bosaanplantingen in agrarisch gebied een vergunning moet verlenen.

Bij het toepassen van agroforestry, dienen de landbouwers ook de lokaal geldende afstandsregels te respecteren. Voor het planten van hoogstambomen moet een afstand gerespecteerd worden van twee meter van de scheidingslijn tussen twee erven, voor andere bomen en levende hagen is dit een halve meter. Dit geldt niet wanneer door 'een vast en erkend gebruik' andere afstandregels bepaald worden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via