nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

06.04.2012 Wat is de milieuwinst van 7% ecologisch focusgebied?

Als het aan de Europese Commissie ligt, moet elke landbouwer vanaf 2014 zeven procent van zijn areaal reserveren voor ecologisch focusgebied. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, verwacht positieve effecten op de agro-biodiversiteit, de groen-blauwe dooradering van het platteland, het landschap en de natuurlijke bestrijding van plagen. Toch plaatst de onderzoeksinstelling de nodige kanttekeningen.

Alterra-onderzoeker Anne van Doorn ziet het areaal landbouwgrond met ecologische meerwaarde fors toenemen als effectief zeven procent van het landbouwareaal gereserveerd zou worden voor ecologisch focusgebied. "Dat zal vooral gunstig zijn voor het versterken van de agro-biodiversiteit en groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied. Ook is het gunstig voor natuurlijke plaagbestrijding en het versterken van de landschappelijke kwaliteit", aldus van Doorn.

Anderzijds zal het ecologisch focusgebied slechts beperkt bijdragen aan het verbeteren van de habitatkwaliteit van Natura 2000-gebieden. Daarvoor heeft het te weinig invloed op de grootste knelpunten, met name verdroging en vermesting. "Ook biedt het weinig soelaas voor weidevogels", vervolgt van Doorn, "omdat een goed weidevogelbeheer vereist dat 30 tot 60 procent van een gebied actief beheerd wordt."

De vergroeningspremie van zo’n 135 euro per hectare zal de opbrengstderving van de maatregelen wel compenseren, "maar kosten voor het beheer zijn hierbij nog niet meegenomen", becijferde Alterra. Dat is volgens van Doorn een probleem omdat doelgericht beheer onmisbaar is om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de agro-biodiversiteit.

Het is volgens haar belangrijk om bestaande landschapselementen mee te tellen als ecologisch focusgebied. "Anders kan de nieuwe regeling zelfs nadelig uitpakken omdat landbouwers op het bedrijf aanwezige natuur zullen proberen om te zetten in productiegrond", meent van Doorn. "Maar het kan niet de bedoeling zijn om gronden zonder landbouwbestemming onder de zeven procent te brengen want dan bestaat het risico dat natuur wordt aangekocht en er netto geen vergroening is."

Voorts pleit ze voor een uitbreiding van de maatregel naar permanent grasland en het toestaan van dierlijke mest op ecologisch focusgebied. Anders vermindert de milieuwinst omdat er meer mest wordt afgezet op de rest van het bedrijfsareaal.

Meer info: Alterra-rapport 'Vergroening GLB door middel van ecologisch focusgebied'

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Tim Benton

Volg VILT ook via