nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.08.2018 ABS: “Vlaamse droogtemaatregelen ontoereikend”

De verschillende maatregelen die de Vlaamse overheid heeft aangekondigd ter compensatie van de schade als gevolg van de droogte zijn voor het Algemeen Boerensyndicaat welkom, maar het zijn maatregelen die de toestand op het terrein en in de stal niet vooruithelpen. “De vervroegde en verhoogde uitbetaling van de reguliere Europese steun zal weliswaar de cashtoestand verbeteren en de eerste nood lenigen wanneer extra kosten moeten gemaakt worden voor de aankoop van bijkomend veevoeder, maar dit zal geen soelaas brengen”, reageert voorzitter Hendrik Vandamme.

Eerder deze week kondigde de Vlaamse overheid een set maatregelen aan om landbouwers te ondersteunen na de aanhoudende droogte. Volgens het Algemeen Boerensyndicaat zijn deze maatregelen ontoereikend. De snellere en hogere uitbetaling van reguliere Europese steun zal de situatie op korte termijn verbeteren, maar is volgens de organisatie niet toereikend om ook op lange termijn de kosten te blijven dekken.

“Ook de toestemming om braakgronden te gebruiken als graasweide of voedergewas zal in Vlaanderen niets bijdragen tot het verminderen van het tekort aan ruwvoeder”, reageert Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS. “In Vlaanderen werd in 2018 amper 1.137 hectare als braak geregistreerd, oftewel 0,17 procent van het totale landbouwareaal, en het merendeel daarvan is helemaal niet geschikt voor voederwinning.”

In haar vraag aan de minister van twee augustus stelde ABS expliciet de vraag om verder te gaan dan alleen braak te mogen gebruiken als perceel waar aan voederwinning kan gedaan worden. “We herhalen onze vraag om veel ruimer te gaan om te kunnen voldoen aan de vraag naar bijkomende voeders”, laat ABS weten. Het Algemeen Boerensyndicaat stel voor om percelen waar - omwille van verplichtingen in het kader van de vergroenings- en biodiversiteitseisen of in het kader van het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied – een niet-voedergewas ingezaaid zou moeten ingezaaid worden, vrij te stellen van deze verplichtingen.

“Op deze percelen moet het zonder bijkomende administratieve rompslomp mogelijk zijn voedergewassen in te zaaien”, aldus ABS. “Zo kan tegemoetgekomen worden aan de steeds groter wordende vraag naar ruwvoeders voor het najaar en de volgende winter.” Volgens het Algemeen Boerensyndicaat hebben ook andere sectoren dan de veehouderij nood aan extra initiatieven en duidelijkheid. De organisatie herhaalt zijn vraag om snel over te gaan tot de erkenning van de droogte als ramp.

“Alle parameters waaraan voldaan moet worden, zijn ingevuld: de totale schade in Vlaanderen overstijgt ruim 1,25 miljoen euro en de schade per bedrijf is ruim 5.500 euro”, zegt Hendrik Vandamme. “De bedragen duiden voldoende de ernst van de toestand om tot erkenning als ramp over te gaan. Nog langer wachten heeft geen enkele zin en zorgt enkel voor meer onzekerheid op het terrein. Boeren en tuinders willen nú weten waar ze aan toe zijn en kunnen geen weken meer wachten op uitsluitsel. Een snelle en duidelijke communicatie over de erkenning van de toestand als ramp is nu écht aan de orde”, besluit hij.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Tom Govaerts

Volg VILT ook via