nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.10.2018 Bedenkingen bij meer vergroenen in GLB voor minder geld

De Landbouwraad in Luxemburg stond grotendeels in het teken van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De Europese landbouwministers bogen zich over de vernieuwde invulling die de Commissie aan de vergroening van de eerste pijler van het landbouwbeleid wil geven. Dat er meer ambitie vanuit gaat, wordt algemeen verwelkomd maar veel ministers vinden het tegelijk moeilijk te rijmen met de budgetdaling na 2020. Verder vinden ze het belangrijk dat de lidstaten de vergroeningsmaatregelen soepel kunnen implementeren, afgestemd op de noden op hun grondgebied.

Voor het landbouwbeleid na 2020 wil de Europese Commissie de lidstaten en regio’s nog meer vrijheid gunnen bij de concrete invulling van de krijtlijnen. Negen doelstellingen, uit elk van de drie duurzaamheidspijlers (economie, ecologie en sociaal), zullen gemeenschappelijk bepaald worden. Daarna wordt het aan de 27 landen overgelaten om met een strategisch plan te komen ter realisatie van die doelstellingen. Over het gemeenschappelijk karakter van het landbouwbeleid waakt de Commissie door het verlenen van zijn goedkeuring aan de nationale actieplannen. Op EU-niveau zal de vooruitgang ook gemonitord worden op basis van een indicatorenset die op voorhand afgesproken wordt.

Het nieuwe GLB wordt (andermaal) een verhaal van ‘meer doen met minder’. De inkomenssteun aan landbouwers gaat verder achteruit terwijl de voorwaarden die eraan gekoppeld worden strenger zullen uitvallen. Klimaat- en biodiversiteitbescherming zijn zo’n grote uitdagingen dat de Europese Commissie rekent op een bijdrage van de landbouwsector. Huidig EU-voorzitter Oostenrijk beschrijft in een rapport hoever de GLB-besprekingen al staan. 

In het rapport staan ook een aantal bezorgdheden opgesomd die tijdens het debat onder landbouwministers boven water komen. Zo vragen zij zich af hoe je bij de monitoring van de nationale GLB-actieplannen de impact op landbouw kan meten van ander dan landbouwbeleid (bv. milieu- of klimaatbeleid). Ook het verstrengen van de vergroeningsmaatregelen ligt blijkbaar gevoelig. Het gaat dan bijvoorbeeld over maatregelen als teeltrotatie (als aanvulling op de bestaande maatregel gewasdiversificatie, nvdr.) en de bodem niet onbedekt laten wanneer dat problemen kan geven zoals erosie en uitspoeling van nutriënten.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via