nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.02.2017 Bietentelers van Tiense suikerfabriek vragen arbitrage

Akkerbouwers die bieten telen voor de Tiense Suikerraffinaderij zijn met spoed geïnformeerd over het overleg van de laatste kans tussen hun belangenverdedigers en de directie van de suikerfabriek. Die laatste aanvaardt het compromisvoorstel van de telers niet zodat de impasse voortduurt. De telersafgevaardigden maken hun achterban duidelijk dat ze een contractvoorstel van de suikerfabriek niet mogen ondertekenen. Zonder interprofessioneel akkoord kan dat voor beide partijen vervelende implicaties hebben aangezien de Europese wetgever er geen twijfel over laat bestaan dat zo’n akkoord noodzakelijk is. Zo nodig moeten de lidstaten, in eigen land zijn dat de regio’s, dit handhaven. Het Coördinatiecomité van de Haspengouwse bietentelers gaat nu een beroep doen op de arbitragebevoegdheid van de regionale ministers van Landbouw.

In de aanloop naar de beslissende vergadering tussen telersafgevaardigden en Tiense suikerfabriek was duidelijk geworden dat de bietentelers niet zouden laten afdingen op het eigen compromisvoorstel. Boegbeeld Mathieu Vrancken sprak van “minimumgaranties” waar de telers aan vasthouden aangezien de suikerfabriek zelf voet bij stuk houdt wat de bietenprijs betreft. De Tiense Suikerraffinaderij wou niet ingaan op de vier voorwaarden die het Coördinatiecomité van de Haspengouwse bietentelers formuleerde. Het compromisvoorstel is daardoor van tafel en een andere oplossing is niet meteen in zicht.

De telersafgevaardigden geven de suikerfabriek daarvoor de schuld: “Voor de bietentelers was het een grote toegeving om het voorstel van de Tiense, met de gekende knelpunten en onzekerheden, te aanvaarden in ruil voor vier minimumvoorwaarden. Over de centen werd niet meer gesproken zodat het dieptreurig is dat we na alle tegemoetkomingen van telerszijde toch in deze patstelling verzeilen. Het is een gemiste kans dat de suikerfabriek de uitgestoken hand niet aanvaardt.”

Het Coördinatiecomité zal nu een officieel schrijven richten aan Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege en haar Waalse collega René Collin met de vraag om de arbitrage op te starten. De suikerfabriek herhaalde op de vergadering het voornemen om de bietencontracten uit te sturen. De kabinetsmedewerkers van Schauvliege en Collin die de vergadering bijwoonden als waarnemer hebben beide partijen er echter op gewezen dat het niet mogelijk is om het bietenseizoen te starten zonder interprofessioneel akkoord over de leveringsvoorwaarden. Dat moét er zijn voor het zaaien van de bieten kan beginnen.

Juridisch zit dat als volgt in elkaar. Europa voorziet nog tot 2020 in een gemeenschappelijke marktordening voor suiker (enkel de productiequota verdwijnen in september 2017, nvdr.) en doet dat via een verordening. Zo’n EU-verordening is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten en alle bepalingen zijn bindend. De handhaving ervan wordt overgelaten aan de lidstaten. In België komt het de gewesten toe om de naleving van alle GMO-bepalingen op hun grondgebied te bewaken. Doen de regionale overheden dat niet, dan riskeren ze door Europa op de vingers getikt te worden.

De nieuwsbrief aan de bietentelers vermeldt dat zowel de suikerfabrikant die het niet-reglementair contract zou uitsturen als de bietenteler die het ongeldige contract zou ondertekenen een inbreuk op de wetgeving begaan en dus een boete kunnen oplopen. Het lijkt een tikkeltje voorbarig om ‘handhaving door de gewesten’ meteen uit te leggen als een boete, maar de onderliggende boodschap blijft wel overeind. En die luidt dat bietentelers momenteel beter afwachten door het contractvoorstel – voor zover dat de Tiense suikerfabriek durft doorzetten met het uitsturen ervan – naast zich neer te leggen om zelf geen risico te lopen.

Bron: Nieuwsbrief Coördinatiecomité / eigen verslag

Volg VILT ook via