nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.11.2016 Bietentelers vinden ISCAL faire onderhandelingspartner

De bietentelersverenigingen geven de details vrij van het contract voor volgend seizoen. Het betreft het akkoord dat bereikt werd met ISCAL Sugar want tussen de Tiense Suikerraffinaderij en de bietentelers zit er nog altijd een haar in de boter. Met de tweede suikerfabriek van het land is het blijkbaar makkelijker onderhandelen want de telersafgevaardigden blikken er positief op terug: “Kenmerkend was het wederzijdse respect. Het akkoord is duidelijk een partnership.” De referentieprijs van ISCAL bedraagt 29,84 euro per ton bieten aan 17,5 procent suiker bij een suikerprijs van 404 euro per ton. Vergelijken is moeilijk maar de Tiense suikerfabriek probeert telers over de streep te trekken met het vooruitzicht van 23,91 euro per ton bieten aan 17 procent suiker, en dit bij een suikerprijs van 450 euro per ton.

Zo veel ongenoegen er is over het contractvoorstel van de Tiense Suikerraffinaderij, zo tevreden lijken de suikerbietentelers met het akkoord dat bereikt is met ISCAL Sugar. Een mededeling op de website van de telersverenigingen verraadt dat, evenals een tweet van ABS-voorzitter Hendrik Vandamme die betrokken is bij de belangenverdediging van suikerbietentelers. Hij laat via Twitter weten dat er een “respectvol akkoord” is bereikt. Wat dat akkoord precies inhoudt, delen telersverenigingen Coco Vlaanderen en Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense mee.

De telersafgevaardigden zijn naar de onderhandelingstafel getrokken met volgende uitgangspunten: een minimum kostendekkende en concurrentiële prijs én een billijke verdeling van de toegevoegde waarde. Het contractvoorstel voorziet een productiehoeveelheid, uitgedrukt in ton biet aan 17,5 procent suikergehalte. Voor suikergehaltes hoger dan 16 procent wordt een premie betaald. De referentieprijs bedraagt 29,84 euro per ton bij een suikerprijs van 404 euro per ton suiker. De definitieve suikerbietprijs wordt vastgesteld na afloop van de campagne, in oktober 2018. Hij zal aangepast worden in functie van de gemiddelde gerealiseerde suikerverkoopprijs tijdens deze campagne. Vanaf 2017 wordt er geen productieheffing meer ingehouden van 88 eurocent per ton bieten.

Voor de leveranciers van ISCAL Sugar is het grote verschil met vroeger dat er nu een ‘tonnencontract’ wordt voorgesteld. De afnemer verwacht dat een akkerbouwer de gecontracteerde tonnen werkelijk levert, en dat ganse volume zal uitbetaald worden aan de contractprijs, ongeacht het suikergehalte. “Hoe rijker de bieten die zijn aan suiker, hoe hoger het inkomen van de boer”, verduidelijken de telersverenigingen. In het quotumtijdperk was het zo dat een boer minder bieten hoefde te leveren om zijn suikercontract te volmaken als de bieten een hoog suikergehalte hadden.

Volgend jaar zullen de buiten contract geleverde bieten apart afgerekend worden. Indien een landbouwer een hoeveelheid uitzaaide die sterk overdreven is vergeleken met zijn gecontracteerde volume, dan worden deze bieten afgerekend aan een niet kostendekkende prijs. Ook de omgekeerde situatie kan voorkomen: een landbouwer zaaide een oppervlakte bieten die onmogelijk kan volstaan om het gecontracteerde volume te leveren. In dat geval vermindert zijn productierecht voor de volgende campagne. De fabriek kan bewijsstukken opvragen om de uitgezaaide oppervlakte te verifiëren. Als minder dan 70 procent van het contract wordt volgemaakt, zal een landbouwer dat voelen in zijn productierecht het jaar nadien. Is er voldoende uitgezaaid maar valt de oogst toch te klein uit, dan speelt dit niet.

Nog zo’n tachtig Vlaamse leveranciers van ISCAL Sugar beschikken vandaag over een bietenquotum kleiner dan 200 ton. Deze landbouwers krijgen de gelegenheid hun contractvoorstel tot 200 ton op te trekken, op voorwaarde dat zij zich hiervoor in orde stellen met aandeelhoudersvennootschap Sopabe. Door hun productierecht op te trekken tot 200 ton vermijden zij extra laad- en reinigingskosten ten belope van 1,14 euro per ton bieten. Aan de ontvangstvoorwaarden van ISCAL Sugar verandert weinig, terwijl de Tiense Suikerraffinaderij aankondigt dat het de bieten bij ontvangst niet meer gaat nakoppen. Bij ontvangst in Fontenoy wordt er nog altijd ‘koptarra’ vastgesteld, net zoals er ook gekeken wordt naar ‘grondtarra’. Een landbouwer die een partij bieten leverde waar meer dan 5,5 procent grond aan kleefde, wordt hiervoor beboet door de suikerfabriek op Waals grondgebied.

Bron: www.suikerbiet.be

Volg VILT ook via