nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.05.2017 Biolandbouw zet forse opmars in Wallonië verder

De opmars van de Waalse biologische sector zet zich door. Eind 2016 telde Wallonië 1.493 gecertificeerde biobedrijven, of 11,8 procent van het totaal aantal landbouwbedrijven. In één jaar tijd kwamen er 146 nieuwe biobedrijven bij, een absoluut record. Het landbouwareaal dat biologisch wordt bewerkt, groeide eveneens met 7.852 hectare. In totaal telt Wallonië nu 71.289 hectare biologisch landbouwareaal. Dat is 9,7 procent van het totale areaal. Dat blijkt uit cijfers van sectororganisatie Biowallonie.

De gemiddelde oppervlakte van een biologische landbouwbedrijf in Wallonië bedraagt 47,7 hectare. Dat is tien hectare minder dan een gemiddeld gangbaar bedrijf dat 57,6 hectare telt. Een derde van het totale aantal biobedrijven bevindt zich in de provincie Luxemburg (34%), gevolgd door Luik (29%) en Namen (20%). De provincie Luik is wel de sterkste groeier: in 2016 kwamen er in totaal 51 biobedrijven bij. Waals-Brabant telt slechts vijf procent van de Waalse biologische landbouwbedrijven.

In de plantaardige sector zien we een forse stijging van alle teelten. De opgang van de biologische akkerbouwsector nam ook in 2016 toe met 16,7 procent, goed voor een bijkomende 1.900 hectare. Dat brengt het totale akkerbouwareaal dat biologisch bewerkt wordt op 13.295 hectare. Op vijf jaar tijd is het areaal meer dan verdubbeld, want in 2011 bedroeg het 5.862 hectare. Ook de Waalse biologische groentesector gaat enorme stappen voorwaarts. In 2016 steeg het areaal met 37,7 procent of 279 hectare tot 1.021 hectare. Het fruitteeltareaal gaat met ruim 31 procent de hoogte in tot 276 hectare.

Het aantal biologisch gehouden dieren is op zeven jaar tijd meer dan verdubbeld. Tussen 2009 en 2015 steeg hun aantal met 14,4 procent of 296.803 stuks. De meest opvallende stijging is vast te stellen in de melkveehouderij. Na jaren van stagnatie nam het aantal melkkoeien op biobedrijven tussen 2015 en 2016 toe met ruim 3.000 dieren, goed voor een stijging van 24,6 procent. Volgens Biowallonie is dat het gevolg van de hoge prijs die er betaald wordt voor biologische melk en de crisis die zich heeft voorgedaan in de gangbare melkveehouderij, onder meer als gevolg van de afschaffing van het melkquotum. Het aantal zoogkoeien nam eerder beperkt toe: een stijging van 3,4 procent tot 25.987 dieren.

Hoewel beperkt, was er voor het eerst sinds 2010 een stijging op te tekenen in de biologische varkenshouderij. Het aantal biovarkens steeg met 1,2 procent tot 6.907 dieren. Hoe dan ook betekent dit nog steeds meer dan een halvering in vergelijking met 2010, toen Wallonië 13.618 biovarkens telde. Het aantal biologische gehouden kippen steeg afgelopen jaar eveneens. De vleeskippensector zag het aantal dieren toenemen met ruim 250.000 (+14,7%) en de leghennenhouderij telde in 2016 26.500 moederdieren (+13,7%) meer dan het jaar voordien. Dat maakt dat Wallonië 2,02 miljoen biologisch gehouden kippen telt. Ook het aantal biogeiten nam exponentieel toe: van 1.091 in 2015 naar 1.418 een jaar later (+30%).

Waar in Wallonië meer dan één boer op tien biologisch werkt, is dat in Vlaanderen slechts iets meer dan één op 100. Van de 23.995 landbouwbedrijven in Vlaanderen teelden slechts 370 onder hen biologisch in 2015. Met 5.343 hectare bioareaal wordt 0,9 procent van het Vlaamse landbouwareaal gebruikt voor de teelt van biologische gewassen. Een eerste verklaring voor dat grote verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is het feit dat het gemiddelde Vlaams biobedrijf eerder klein en intensief is, terwijl Wallonië meer grootschalige, extensieve biolandbouwbedrijven telt. Tegelijk trekt het beleid in Wallonië sinds de vorige legislatuur volop de kaart van bio en korte keten.

Ook Vlaanderen heeft een strategische actieplan voor de biologische landbouw dat erop gericht is de biologische teeltwijze te stimuleren. Momenteel worden alle stakeholders over dit actieplan bevraagd. Dat moet tegen volgend jaar uitmonden in een nieuw strategisch plan voor de biosector.

Meer informatie: Les chiffres du bio 2016

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Jaklien Vandorpe

Volg VILT ook via