nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.07.2017 Bodemstaal wijzigde fosfaatklasse op 140.000 percelen

Het vijfde mestactieplan bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen groter dan 30 are automatisch de strengste fosfaatnormen (klasse IV) gelden. Landbouwers kunnen bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aanvragen als een bodemanalyse aantoont dat hun perceel minder rijk is aan plantbeschikbaar fosfaat. Al voor 140.000 percelen, samen goed voor 304.000 hectare, hebben landbouwers een afwijking van de referentieklasse fosfaat verkregen. Het Mestdecreet voorziet in een financiële tegemoetkoming voor zo'n bodemstaal.

Om de fosfaatverontreiniging van het oppervlaktewater aan te pakken, gelden er op perceelsniveau gedifferentieerde bemestingsnormen die rekening houden met de bodemvoorraad fosfaat en de fosfaatbehoefte van een teelt. Met ingang van 2017 gelden op alle percelen in Vlaanderen de strengste fosfaatnormen, tenzij een landbouwer met een bodemstaal een lagere dan vermoede bodemvoorraad fosfaat kan aantonen of het een perceeltje kleiner dan 30 are betreft. Voor kleine perceeltjes geldt namelijk fosfaatklasse III als (weerlegbaar) vermoeden, dat is de op één na strengste bemestingsnorm.

Landbouwers die nog dit jaar fosfaatanalyses willen indienen, doen dat best zo snel mogelijk. De Mestbank behandelt de aanvragen immers in volgorde van ontvangst. Alle resultaten van fosfaatanalyses die de Mestbank uiterlijk op 1 oktober ontvangt, zullen in 2017 verwerkt worden zodat de gewijzigde fosfaatnorm in werking kan treden vanaf 2018. In de mate van het mogelijke tracht de Mestbank ook de later ingediende fosfaatanalyses te behandelen. Voor de percelen die in 2017 verwerkt en gevalideerd worden, kan de financiële tegemoetkoming voor het jaareinde uitbetaald worden op voorwaarde dat het budget dat toelaat. Anders is het voor de tegemoetkoming wachten tot in 2018.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via