nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.07.2016 Boerenbond mobiliseert voor nieuw pakket crisissteun

De Europese ministers van Landbouw bogen zich maandag over bijkomende maatregelen en financiering om de crisis in de zuivel- en andere sectoren aan te pakken. De Europese Commissie schuift een nieuw financieel steunpakket naar voor. Het geld zal kunnen dienen voor het financieren van de productiebeperking in de melkveehouderij en voor het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven uit verschillende subsectoren die het moeilijk hebben. Vlak voor de knoop werd doorgehakt, gaf Boerenbond aan dat er nog heel wat discussie is over de omvang van de steun. De organisatie voegde er zelf aan toe: “Om afdoende maatregelen te financieren en de nodige ondersteuning te geven aan de bedrijven in crisis is alleszins een substantieel steunpakket noodzakelijk.”

In maart besliste Europa om artikel 222 van de GMO-verordening te activeren. Dat opende de mogelijkheid om een tijdelijke en vrijwillige productiebeperking in de melkveehouderij te organiseren op het niveau van producentenorganisaties of de coöperaties. De sector maakte weinig aanstalten om daarmee aan de slag te gaan omdat vanuit Europa geen enkele financiële stimulans werd voorzien. Boerenbond heeft van meet af aan gepleit voor een tijdelijke en vrijwillige productiebeperking op Europees niveau maar met compensatie. Volgens Boerenbond heeft de Commissie ingezien dat het één niet zonder het ander kan en zal ze tegemoetkomen aan de vraag voor compensaties voor het terugschroeven van de productie.

Boerenbond vermoedde al dat de Europese landbouwministers die maandag hebben vergaderd in Brussel een deel van het steunpakket onder de vorm van nationale enveloppes aan de lidstaten ter beschikking zullen stellen. Voor Boerenbond is het cruciaal dat deze middelen ingezet worden op bedrijven met liquiditeitsproblemen over alle sectoren heen. “De melkveehouderij zit onmiskenbaar in een diepe crisis, maar ook in andere sectoren (fruit, varkens, rundvee …) zijn er heel wat problemen”, motiveert de landbouworganisatie. Alle sectoren hebben naar verluidt nood aan instrumenten en maatregelen die zorgen voor meer stabiliteit en inkomensgarantie op de bedrijven.

“Om effectief te zijn, zullen de beschikbare budgetten voldoende groot moeten zijn”, klinkt het vanuit Leuven. “Het is wel belangrijk dat het financiële steunpakket niet uit de crisisreserve van de landbouwbegroting komt. De reserve wordt immers afgehouden van de inkomenssteun aan landbouwers en komt dus neer op een vestzak-broekzak-operatie.” Het budget zou in eerste instantie gezocht worden in niet gebruikte middelen uit het landbouwbudget.

Boerenbond zal er naar eigen zeggen mee over waken dat de beschikbare middelen zo goed mogelijk worden besteed in het belang van de toekomst van elke sector. “Tijd is er al genoeg verloren. Het is belangrijk dat de maatregelen en vrijgemaakte middelen door de lidstaten snel en flexibel kunnen geïmplementeerd worden.” Boerenbond roept de bevoegde ministers op Europees, federaal en regionaal niveau op deze bijkomende maatregelen maximaal te ondersteunen in het belang van alle land- en tuinbouwers die het moeilijk hebben.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via