nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2017 Boerenbond vraagt bijsturing onroerend erfgoedbesluit

Boerenbond is vragende partij voor een bijsturing van de onroerend erfgoedregelgeving. Sinds 2015 is in Vlaanderen een nieuw erfgoedbesluit van kracht, maar de implementatie op het terrein verloopt niet zonder slag of stoot, meent Boerenbond. “Vooral de nieuwe bepalingen rond archeologie veroorzaken veel moeilijkheden. Er worden veel meer bouwprojecten dan vroeger onderworpen aan een archeologisch voortraject en de kosten hiervoor vallen vaak veel hoger uit dan vooraf was aangekondigd”, zegt voorzitter Sonja De Becker.

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het onroerend erfgoeddecreet goed. Dat decreet moest onder meer invulling geven aan het Verdrag van Malta (1992) dat Vlaanderen in 2010 onderschreef. In 2014 bekrachtigde de Vlaamse regering ook het bijbehorende onroerend erfgoedbesluit, dat uitvoering geeft aan het decreet, met uitzondering van het hoofdstuk archeologie. De bepalingen worden sinds 2015 geregeld via een wijzigingsbesluit. Al voor de uitvoering van het besluit waarschuwde de Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij (SALV) voor een aantal valkuilen.

Omdat deze nieuwe wetgeving heel wat kritiek oogstte, kreeg het Agentschap Onroerend Erfgoed de opdracht om vroeger dan voorzien een evaluatie te maken van de nieuwe regelgeving. “Boerenbond maakte spontaan in een uitgebreide nota zijn bezorgdheden en opmerkingen over aan het agentschap in de hoop dat ze maximaal zouden meegenomen worden in het evaluatierapport”, aldus De Becker in het ledenblad van de organisatie. Dat evaluatierapport vormde de basis van de conceptnota die de Vlaamse regering vlak voor het zomerreces goedkeurde. Die nota legt de keuzes van de Vlaamse regering vast voor de bijsturing van het onroerend erfgoeddecreet en vormt volgens Boerenbond een soort van politiek voorakkoord.

“We stellen vast dat een aantal positieve maatregelen worden genomen, vooral op het vlak van financiering van het archeologisch onderzoek. Maar tegelijk zien we ook dat het Agentschap Onroerend Erfgoed en de politiek doof blijven voor heel wat andere punten, zoals de kritiek over de doelmatigheid van het beschermingsbeleid, het ontbreken van een stabiel financieel kader, een onduidelijke bevoegdheidsverdeling, problemen met de rechtszekerheid van inventarissen,...”, zegt Sonja De Becker. De kritiek van Boerenbond wordt volgens haar ook ondersteund door de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) die het hele maatschappelijke middenveld en de erfgoedsector zelf vertegenwoordigd.

De landbouworganisatie vraagt daarom dat ook over die punten verder politiek overleg wordt ingelast en dat er op korte termijn gezocht wordt naar oplossingen voor de problemen die zich op het terrein stellen. “Ik stel vast dat ook onze landbouwers erfgoed belangrijk vinden en best bereid zijn hiervoor inspanningen te leveren. Maar het moet wel mogelijk zijn om de zorg voor erfgoed te combineren met een toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling, overigens de beste garantie voor het behoud van waardevol onroerend erfgoed. Gezond boerenverstand langs beide zijden moet ook in deze tot een win-winsituatie kunnen leiden”, aldus nog de Boerenbondvoorzitter.  

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via