nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2017 Bosgroepen krijgen ook komende drie jaar ondersteuning

Bosgroepen en Regionale Landschappen zullen ook de komende drie jaar ondersteund worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincies hernieuwden hun samenwerking in het provinciaal domein 'Het Gentbos' in Merelbeke. "Deze samenwerking betekent voor Vlaanderen een sterke troef voor de lokale uitvoering van de Vlaamse beleidsdoelstellingen en vormt een verdere stap voorwaarts om de burger nog meer te betrekken bij het bos- en natuurbeleid", zegt Vlaams minister Joke Schauvliege, die een budget van ruim vier miljoen euro te beschikking stelt.

Bosgroepen ondersteunen beheerders van bos, natuurgebied of landgoed bij de inrichting en beheer van hun terrein. Achttien Bosgroepen vertegenwoordigen in Vlaanderen 12.500 leden die samen 55.000 hectare bos bezitten. Door overleg en samenwerking met buitengebied-actoren, proberen de 17 Regionale Landschappen dan weer het draagvlak voor natuur- en landschapszorg te vergroten. Door de staatshervorming ging de bestuurlijke bevoegdheid voor Bosgroepen en Regionale Landschapen over naar de provincies.

Eén van de belangrijkste Vlaamse beleidsdoelen in de vernieuwde overeenkomst vormt de opmaak van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden, die als Europese topnatuur beschouwd worden. Een tweede pijler in de nieuwe overeenkomst draait rond bebossing en bosuitbreiding. Minister Schauvliege lanceerde in dat kader een nieuwe projectoproep om gronden aan te kopen voor bebossing. Publieke, private rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen aanspraak maken op één miljoen euro uit het Boscompensatiefonds.

Naast het realiseren van instandhoudingsdoelen en uitvoering geven aan de goedgekeurde soortbeschermingsprogramma's, moet de overeenkomst ook leiden tot een hogere recreatieve toegankelijkheid en natuur- en landschapsbeleving, inclusief bijkomende speelzones. Ook moet meer en beter groen aan de rand van steden en woonkernen bevorderd worden.

Bron: Belga

Beeld: @JokeSchauvliege

Volg VILT ook via