nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.01.2018 "Cijfers, generatiewissel en imago speerpunten in 2018"

In het eerste nummer van het ledenblad Boer & Tuinder van 2018 blikt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker vooruit. Niet alleen staan er dit jaar gemeenteraadsverkiezingen op het programma, ook intern komen er belangrijke verkiezingen aan. Eind maart moet het nieuwe hoofdbestuur van de organisatie de voorzitter en één of twee ondervoorzitters verkiezen voor een ambtsperiode van vijf jaar. De Becker is kandidaat-voorzitter en wil dezelfde accenten leggen als bij haar aantreden: ondersteuning van het ondernemerschap, de generatiewissel en aandacht voor het imago van de sector.

Al in 2017 werden de lokale en regionale besturen van Boerenbond vernieuwd. Nu zijn de provinciale besturen en besturen van vakgroepen aan de beurt en nadien treedt een nieuw hoofdbestuur aan dat bestaat uit de provinciale voorzitters en afgevaardigden van de vakgroepen, aangevuld met een vertegenwoordiging van Groene Kring en KVLV Agra. Dat nieuwe hoofdbestuur moet eind maart een nieuwe voorzitter en nieuwe ondervoorzitters verkiezen voor een periode van vijf jaar.

De Becker die de afgelopen twee jaar het mandaat van haar voorganger Piet Vanthemsche heeft uitgediend, is kandidaat-voorzitter. Ze houdt vast aan de accenten die zij toen legde. “We zullen blijven inzetten op economie, op ondersteuning van het ondernemerschap. We moeten de bedrijven op dat vlak sterker maken. Het actieplan ‘Slimmer boeren met cijfers’ is trouwens een meerjarenplan en het zal ook de volgende jaren doorlopen”, luidt het.

De Boerenbondvoorzitter wijst erop dat de eerste resultaten van dat actieplan nu zichtbaar aan het worden zijn. “Denk aan rentabiliteitsbarometers, nieuwsbrieven per sector,… Informatie die ten zeerste geapprecieerd en benut wordt, zo hoor ik toch uit de mond van onze leden zelf”, aldus De Becker. De eerste nieuwe module van onze bedrijfseconomische boekhouding zal tegen eind 2018 uitgerold worden. “We zijn een jaar geleden met het plan gestart. Het loopt goed, maar er is nog veel werk en daar zullen we de volgende maanden en jaren dus aan doorwerken.”

Het tweede accent dat Sonja De Becker wil leggen, is aandacht voor de generatiewissel. “De werking van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging zal grondig geëvalueerd worden. Het heeft goed werk geleverd, maar ook daar is er nog veel te doen wat de zogenaamde ‘harde aspecten’ van de generatiewisseling betreft. De nieuwe wetgeving inzake vennootschapsrecht en ondernemersrecht die op komst is, kan hiervoor een nieuwe stimulans zijn”, stelt ze.

Een derde speerpunt van het nieuwe beleidsplan van de organisatie moet volgens De Becker de aandacht voor het imago van de landbouw en de landbouwers worden. “Juiste communicatie is en blijft bijzonder belangrijk. Zoals blijkt uit de VILT-enquête blijft het imago op een hoog niveau, maar er ligt wel een kentering op de loer. We mogen niet zelfgenoegzaam zijn. We zullen nog meer en anders moeten communiceren”, aldus de Boerenbondvoorzitter.

Dat de maatschappij verandert en burgerinitiatieven in opmars zijn, is De Becker niet ontgaan. Volgens haar hoeft dat niet het einde van het klassieke middenveld te betekenen. “De burgerinitiatieven horen bij deze tijd. Ze hebben hun waarden en moeten gehoord worden, maar een duidelijk onderscheid met het klassieke middenveld, al moet ook dat middenveld zich vernieuwen en opnieuw uitvinden, moet blijven. Wij zijn gemandateerd door onze leden, wij zijn representatief. Onze standpunten zijn gedragen. Iets wat niet gezegd kan worden van burgerinitiatieven”, beweert De Becker. Maar ze wijst er wel op dat er moet geluisterd worden naar dergelijke initiatieven en dat de dialoog moet aangegaan worden.

De voorzitter van de grootste landbouworganisatie van Vlaanderen blikt ook vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. “Net zoals in het verleden roepen we onze leden op om zich te engageren in de lokale politiek, niet alleen in gemeente- en provinciale besturen, maar ook in de vele commissies en gemeentelijke comités. Wie niet mee aan tafel zit, ligt als eerste op de tafel”, stelt De Becker. Ze wijst ook op de inspiratiefiches die de voltallige Landelijke Beweging heeft opgesteld. “Dat is een totaal nieuw concept. Voor wie na de verkiezingen een mandaat in besturen of comités opneemt, is het gesneden brood per onderwerp of lokaal politiek beleidsdomein.”

Boerenbond zal ook nagaan of dit concept ook kan opgezet worden in de aanloop naar de Vlaamse, de federale en de Europese verkiezingen van 2019. “We moeten ons hoe dan ook voorbereiden op een nieuw politiek landschap, zowel op lokaal als Vlaams en federaal niveau. Wij zijn daar proactief mee bezig. Politiek wordt steeds belangrijker.” De voorzitter doelt onder meer op het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat na 2020 meer verantwoordelijkheid wil leggen bij de lidstaten en de regio’s. “Het is duidelijk dat het voor ons heel belangrijk wordt wie morgen het beleid in Vlaanderen zal voeren.” 

Bron: Boer & Tuinder

Beeld: Boerenbond

Volg VILT ook via