nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.04.2018 CO2-uitstoot Belgische landbouw moet 35% lager in 2030

De gezamenlijke CO2-uitstoot in de transportsector, de landbouw en de afvalverwerking en de uitstoot door gebouwen moet in 2030 30 procent lager liggen dan in het referentiejaar 2005. Die klimaatwet heeft het Europees Parlement dinsdag goedgekeurd. In België moet de CO2-uitstoot in deze sectoren met 35 procent naar beneden, maar ons land kan rekenen op extra flexibiliteitsmechanismen. "De Europese klimaatengagementen uit het akkoord van Parijs worden gebetonneerd", reageert Ivo Belet (CD&V).

Met het Klimaatakkoord van Parijs engageerde de Europese Unie zich ertoe haar totale CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Ongeveer 40 procent van de uitstoot valt onder het emissiehandelssysteem (ETS), de overige 60 procent van de broeikasgasemissies wordt aangepakt met de nieuwe klimaatwet. Die houdt dus in dat bij de verwarming en verkoeling van gebouwen en in de sectoren transport, landbouw en afvalverwerking de uitstoot met gemiddeld 30 procent moet worden teruggedrongen.

Het Nederlandse Europarlementslid Gerben-Jan Gerbrandy (D66) leidde het dossier door het halfrond. "Ook de landen die achterlopen met klimaatbeleid moeten direct aan de slag om hun vervuilende sectoren schoner en groener te maken", legt hij uit. "De wet bevat ook een regeling voor het stapsgewijs verhogen van de ambitie op de lange termijn. Als Europa straks een politiek akkoord heeft over het verder ophogen van de klimaatdoelen, kan de klimaatwet dus snel aangepast worden."

De Europese Unie is klaar met haar huiswerk voor het halen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord, stelt CD&V'er Ivo Belet vast. "Samen met de hervorming van het emissiehandelssysteem die eerder dit jaar goedgekeurd werd, worden hiermee de Europese klimaatengagementen uit het akkoord van Parijs in wetgeving gebetonneerd." Het Kyotoprotocol loopt in 2020 af zodat een nieuw rechtskader nodig was voor de periode nadien. Door de nieuwe verordening moeten de lidstaten de uitstoot en opname van broeikasgassen in de zogenaamde LULUCF-sectoren in balans brengen.

De inspanningen worden verdeeld op basis van het bruto binnenlands product per inwoner. Landen die erg hoge doelstellingen krijgen door hun relatief hoge economische welvaart, kunnen een beroep doen op extra flexibiliteitsmechanismen. "België zit met een doelstelling van 35 procent in die kopgroep", zegt Belet. Eén van die mechanismen bestaat erin dat lidstaten waar bossen meer CO2 absorberen dan bossen, akkerland en graslanden uitstoten, die 'credits' mogen gebruiken om hun algemene emissiereducties te realiseren. Ook die wetgeving werd dinsdag goedgekeurd.

Om België in staat te stellen zijn doelstelling te halen, worden de Europese maatregelen om de uitstoot in de transportsector aan te pakken cruciaal, zegt Ivo Belet. Hij kijkt uit naar de nieuwe voorstellen die de Commissie wellicht nog voor de zomer zal doen. Hilde Vautmans (Open Vld), lid van de landbouwcommissie in het Europees Parlement, vindt de beslissing een goede zaak voor de Europese landbouw omdat de sector zo gevoelig is voor de impact van de klimaatverandering.

De Klimaatcoalitie, een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld verenigt rond klimaatrechtvaardigheid, vindt dat een daling van 35 procent voor ons land niet ver genoeg gaat. Het vraagt dat België zich aansluit bij Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zweden die aansturen op een verhoging van de Europese klimaatdoelstellingen. In Nederland vraagt het regeerakkoord bijvoorbeeld dat Europa zich een daling van de broeikasgasuitstoot met 55 procent oplegt. “Alle ogen zijn nu op België gericht om samen met deze landen een progressieve coalitie te vormen binnen Europa”, zegt Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11 dat lid is van de Klimaatcoalitie.

Bron: Belga

Volg VILT ook via