nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.08.2016 Commissie verfijnt het plan voor melkproductiebeperking

De Europese Commissie heeft vrijdag de laatste hand gelegd aan het nieuwe steunpakket van 500 miljoen euro voor de landbouwsector. Het steunprogramma voor de noodlijdende melkveehouderij, met een compensatie van 150 miljoen euro voor vrijwillige productiebeperking, gaat in oktober van start. Melkveehouders die willen deelnemen, ontvangen in beginsel 14 eurocent per liter melk die niet wordt geproduceerd van oktober tot december van dit jaar. Het volume waarvoor compensaties worden betaald, is gelimiteerd tot 50 procent van de productie tijdens dezelfde periode in 2015.
Recent besliste Rusland om het economische embargo tegen Europese zuivelproducten met een jaar te verlengen. Omdat het wegvallen van deze exportmogelijkheid de zuivelmarkt ernstig verstoord, werd op aandringen van de landbouwministers van de lidstaten beslist om 150 miljoen euro uit te trekken in het kader van een tijdelijke en vrijwillige melkproductiebeperking. Deze maatregel dateert van medio juli maar de details ervan zijn nu pas helder. Er is budget voorzien om de melkproductie in Europa met ongeveer één miljard liter af te remmen. Bevoegd EU-commissaris Phil Hogan verwacht dat het vertrouwen in de markt kan terugkeren als de productie verlaagt.
 
Ook Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege rekent op een gunstig effect van de maatregel zodat het herstel van de zuivelmarkt bespoedigd wordt. “Onze melkveehouders ondervinden de gevolgen van de geopolitieke spanningen tussen Rusland en de Europese Unie, waardoor de prijzen sterk daalden. Om het marktevenwicht te herstellen, heeft de Europese Unie na herhaaldelijk aandringen een positief gevolg gegeven aan onze vraag om via een tijdelijke crisismaatregel het aanbod en de vraag beter op elkaar af te stemmen. Iedere melkveehouder kan nu voor zichzelf uitmaken of hij wenst deel te nemen aan dit nieuwe programma.”
 
Tegenover de productievermindering op melkveebedrijven staat een compensatie van 14 eurocent per uitgespaarde kilo melk. Vlaamse melkveehouders die willen deelnemen, moeten tussen 11 en 21 september hun aanvraag registreren via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Zij moeten een realistische inschatting maken van de melkproductievermindering op het eigen bedrijf. Mocht na afloop immers blijken dat de landbouwer in realiteit minder reduceerde dan vooropgesteld, dan wordt de betaling van de compensatievergoeding proportioneel gekort. Minimaal moet de productievermindering 1.500 kilo melk bedragen.
 
Een melkveehouder die de productievermindering realiseerde tussen oktober en december moet nadien een betalingsaanvraag indienen met mededeling van het volume waarover het gaat. Hij kan dat bewijzen aan de hand van de ontvangen melkfacturen. Nadien zullen er, voor zover het Europese budget dat toelaat, nog maximaal drie inschrijfrondes volgen. Indien het budget al in de eerste ronde ontoereikend zou zijn om alle geldige aanvragen te aanvaarden, dan wordt een reductiecoëfficiënt op elke aanvraag toegepast. “De landbouwer wordt hiervan in elk geval op de hoogte gebracht voor aanvang van de feitelijke reductieperiode”, zo benadrukt het kabinet van minister Schauvliege.

Naast de productiebeperking in de melksector presenteerde de Commissie anderhalve maand geleden ook een enveloppe van 350 miljoen euro die de lidstaten mogen verdelen om de landbouwers te helpen. België krijgt bijna 11 miljoen euro, waarvan 6,92 miljoen euro voor Vlaanderen bestemd is. Bij de bekendmaking van het steunpakket anderhalve maand geleden kondigde de Europese Commissie ook aan dat de subsidies voor private opslag van melkpoeder, evenals het opkopen ervan door de overheid, tot en met februari 2017 volgehouden worden.

Aan de voorwaarden die Brussel koppelde aan de 350 miljoen euro crisissteun voor de dierlijke sectoren verandert niets meer. Heel vrij kunnen de lidstaten er niet over beschikken als je weet de Commissie vraagt om het geld te reserveren voor aanvullende steun voor de melkproductiebeperking, voor ondersteuning van kleinschalige boerderijen, het toepassen van extensieve of milieuvriendelijke productiemethodes, het stimuleren van samenwerking, de toepassing van kwaliteitssystemen of voor het opleiden van landbouwers in het gebruik van financiële instrumenten.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Hooibeekhoeve

Volg VILT ook via