nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.03.2016 Dit zijn de nieuwe Europese crisismaatregelen

Na herhaaldelijke noodkreten van de sector heeft Europees landbouwcommissaris Phil Hogan tijdens de Landbouwraad van 14 maart een nieuw pakket crisismaatregelen aangekondigd die een “voelbaar positief effect” moeten sorteren op de Europese landbouwmarkten, aldus de eurocommissaris. De meest in het oog springende maatregelen zijn de mogelijkheid tot het tijdelijk beperken van de zuivelproductie, het marktobservatorium voor rund- en varkensvlees en de verhoogde plafonds voor nationale steun, maar ook Rusland en de Europese Investeringsbank komen aan bod. Een overzicht.

Al maanden vragen zowat alle Europese boerenorganisaties dat Europa nieuwe maatregelen neemt om de aanhoudende crisis op de landbouwmarkten te bezweren. Eurocommissaris Phil Hogan hield de boot lang af, maar kwam tijdens de Landbouwraad van 14 maart dan toch op de proppen met een nieuw steunpakket dat het leed voor de sector moet verzachten. “De Commissie erkent de ernst en de duur van de huidige crisis in de landbouwsector”, zo sprak Hogan tijdens de raad de landbouwministers van de lidstaten toe. “We erkennen ook de inspanningen die op nationaal niveau al zijn geleverd en willen graag ons steentje bijdragen.”

In de eerste plaats benadrukt de Commissie dat de maatregelen zo flexibel mogelijk zijn opgevat, zodat elke lidstaat ze kan afstemmen op de eigen specifieke nationale context. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de maatregel die de neerwaartse druk op de zuivelmarkt moet temperen. De Commissie wil namelijk de mogelijkheid creëren voor producentenorganisaties, coöperaties en ketenorganisaties om vrijwillig en tijdelijk maatregelen te nemen om de productie en aanvoer van melk te regelen en zo meer grip te krijgen op de prijsvorming. Concreet gaat het over artikel 222 uit de Gemeenschappelijke Marktorganisatie dat in het nieuwe GLB is opgenomen, maar waarop tot nu toe nog nooit beroep werd gedaan.

Nog belangrijk voor de zuivelsector is de verhoging van de interventieplafonds van magere melkpoeder en boter, respectievelijk tot 218.000 en 100.000 ton, of een verdubbeling. Daarnaast stelt Hogan ook voor dat elke lidstaat samen met de Agricultural Market Taskforce, dat opgericht werd met middelen uit het crisispakket dat de Commissie in september lanceerde, bekijkt hoe de positie van de boer specifiek in de zuivelketen kan versterkt worden. De bevindingen van die werkgroep, inclusief beleidsaanbevelingen, moeten tegen het najaar klaar zijn.

Voor de varkenssector zitten er in dit nieuwe pakket minder nieuwe maatregelen vervat. Hogan liet wel weten dat hij overweegt om later dit jaar een nieuwe regeling uit te werken voor private opslag. In januari trok de Europese Commissie al 28 miljoen euro uit voor het uit de markt nemen van 90.000 ton varkensvlees. Hoe de nieuwe regeling er precies gaat uitzien en wanneer die wordt ingesteld, is vooralsnog niet bekend.

Helemaal nieuw is de aangekondigde oprichting van een Meat Market Observatory, speciaal voor rund- en varkensvlees. Net zoals het bestaande en gelijkaardige melkobservatorium dat in 2014 werd opgericht moet het vleesobservatorium de belangrijkste markttendensen nauwgezet opvolgen en op basis daarvan betrouwbare marktanalyses afleveren. Potentieel ook relevant voor de varkenssector is de verhoging van de crisissteun die lidstaten kunnen uitbetalen. Voortaan kan tot 15.000 euro per jaar worden uitgekeerd, terwijl dat tot nu niet meer dan 15.000 euro per drie jaar was. De Commissie stelde bovendien geen bovengrens in voor het totale steunbedrag.

De Europese Commissie zal de Europese Investeringsbank ook aanmoedigen om nieuwe financiële instrumenten te ontwikkelen voor boeren en de voedingsindustrie om te investeren in concurrentiekracht of om de structuur van hun ondernemingen te verbeteren. Tegelijk roept Hogan de lidstaten op om het Juncker-fonds, het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, te gebruiken voor investeringen in de landbouwsector. Hogan hamert erop dat het van “levensbelang” is om van alle beschikbare mogelijkheden gebruik te maken. De commissaris onderzoekt ook op welke manier een nieuwe kredietregeling, eveneens via een eventuele samenwerking met de Europese Investeringsbank, de export van Europese landbouwproducten verder kan stimuleren.

Rusland was tot de exportban die in 2014 van kracht werd één van de grote exportmarkten voor de EU. De Commissie zet haar inspanningen om de ban op te heffen “onverminderd” verder, aldus Hogan. “Maar ondanks onze toenaderingspogingen geeft de Russische overheid geen krimp”, zo klinkt het. Anderzijds verlopen de gesprekken met andere handelspartners over het uit de weg ruimen van “onjuiste” fytosanitaire handelsbeperkingen wel gunstig. Zo signaleert Hogan belangrijke progressie in het opheffen van fytosanitaire of veterinaire beperkingen voor de bilaterale handel met de Verenigde Staten, Japan, Brazilië en Oekraïne.

Hogan gaf ook aan te blijven speuren naar interessante nieuwe afzetmarkten en belooft daarbij steeds rekening te houden met de bezorgdheden van de landbouwsector. Hogan verwijst in die context expliciet naar TTIP, het op handen zijnde handelsverdrag met de VS. “Ik zal blijven zoeken naar nieuwe afzetmarkten en zal daarbij steeds een gedifferentieerde, beschermde aanpak voor de landbouwsector verdedigen”, aldus Hogan. Tenslotte overweegt Hogan het promotiebudget van 30 miljoen euro dat vorig jaar deel uitmaakte van het crisispakket verder aan te vullen. Voor de groente- en fruitsectoren kondigde Hogan een verlenging aan van de uitzonderlijke maatregelen die genomen zijn na de Ruslandban en verlopen op 30 juni.

“Ik wil me bereid tonen om van alle mogelijke instrumenten die we tot onze beschikking hebben maximaal gebruik te maken, zowel op korte als op lange termijn”, zet Hogan zijn engagement in de verf. “Dat alles om onze Europese landbouwers veerkrachtiger te maken in het licht van volatiele landbouwmarkten. Het pakket dat we vandaag voorstellen, wil in dat opzicht geen enkele mogelijkheid onbenut laten. Ik ben er oprecht van overtuigd dat deze maatregelen een substantiële en positieve impact kunnen hebben op de landbouwmarkten en ik hoop dat ze de kans krijgen om daarin te slagen.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via