nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.03.2017 EU rekent op landbouw voor milieu- en klimaatdoelen

Bij de laatste hervorming in 2013-2014 is het gemeenschappelijk landbouwbeleid ‘groener’ geworden. Daarover bestaan wat frustraties. Er zijn partijen die vinden dat de vergroeningsmaatregelen niet ver genoeg gaan en er zijn er anderen die ze vooral hinderlijk vinden voor landbouwers. Een weg terug is er niet want de economische leefbaarheid van landbouw mag dan wel de eerste vereiste zijn, iedereen zal moeten aanvaarden dat de milieuprestaties van het landbouwbeleid nog beter moeten. Dat verklaarde Europees landbouwcommissaris Phil Hogan op het tiende Forum for the Future of Agriculture, wat het drukst bijgewoonde landbouwevenement van het jaar moet zijn.

Naar jaarlijkse gewoonte hebben Syngenta en de Europese landeigenaars (ELO) alle stakeholders en opiniemakers uitgenodigd in Brussel voor hun Forum for the Future of Agriculture. Gelet op de internationale duurzaamheidsdoelstellingen en het klimaatakkoord van Parijs ging het dit jaar vooral over de ecologische duurzaamheid van landbouw. De boodschap was dat ‘business-as-usual’ niet zal volstaan om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Met de biodiversiteit gaat het niet goed, de onrust over het klimaat groeit en terwijl blijven slechte prijzen voor primaire producten een probleem voor landbouwers.

Gelegenheidsvoorzitter van het forum en voormalig EU-commissaris Janez Potocnik benadrukte dat er geen tijd te verliezen is. Het Forum for the Future of Agriculture wil sectorverantwoordelijken en beleidsmakers inspireren om het leiderschap te tonen en de structurele veranderingen door te voeren die nodig zijn. De CEO van Syngenta, Erik Fyrwald, verwees naar het ‘Good Growth Plan’ waarmee het bedrijf landbouwers aanspoort om zo duurzaam mogelijk te telen. Naar de toekomst toe wil de toeleverancier landbouwers nog beter begeleiden bij het verminderen van hun watergebruik en het verkleinen van de broeikasgasemissies. Landgenoot Thierry de l’Escaille verklaarde in zijn functie van secretaris-generaal van de Europese landeigenaarsorganisatie ELO dat ieder zijn deel moet doen om tot wezenlijke veranderingen te komen in de landbouw.

Als voorbeeld van de inspanningen die in de EU reeds gebeuren ter verduurzaming van de landbouw verwees Europees landbouwcommissaris Phil Hogan uiteraard naar de vergroening in de eerste pijler van het landbouwbeleid, de inkomenssteun aan landbouw. De drie vergroeningsmaatregelen hebben voor- en tegenstanders en de voorstanders zijn er vaak maar half voor gewonnen omdat ze vinden dat de maatregelen (o.a. gewasdiversificatie) niet ver genoeg gaan. Tegenstanders hekelen de administratieve overlast die ze groter vinden dan de milieuwinst. Een weg terug is er niet meer, integendeel, het landbouwbeleid zal volgens Hogan nog sterker afgerekend worden op zijn milieuprestaties. Al zette hij ook in de verf dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid eveneens een economisch en sociaal aspect heeft en deze doelstellingen even belangrijk zijn als het ecologische aspect.

Toch wond hij er geen doekjes om dat de Europese Commissie nog meer inspanningen zal vragen van landbouwers op vlak van milieu, klimaat en andere (duurzaamheids)doelstellingen. Land- en ook bosbouw spelen namelijk een cruciale rol bij de milieu- en klimaatverbintenissen die de EU internationaal is aangegaan. Belangrijk daarbij is volgens de EU-commissaris dat daar iets tegenover staat zodat landbouwers “op dezelfde manier als andere leveranciers van maatschappelijke diensten vergoed worden”.

Phil Hogan verwees naar zijn collega bevoegd voor het Europese klimaatbeleid, Arias Canete, die de bedenking maakte dat landbouw nog te vaak over het hoofd gezien wordt wanneer de Europese beleidsmaker debatteren over klimaat en energie. Landbouw mag daarbij niet alleen als bron van uitstoot van broeikasgassen gezien worden, maar ook als mogelijke oplossing voor het klimaatprobleem. Hogan is zich ervan bewust dat koolstofopslag in landbouwbodems een deel van de oplossing is, en geeft de Europese klimaatcommissaris gelijk dat dit sterker gepromoot mag worden na de volgende beleidshervorming.

Eén en ander kan nog beter, maar dat neemt niet weg dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid op milieuvlak reeds zijn vruchten afwerpt. Goede voornemens die Hogan maakt, zijn meer investeren in innovatie en kennisdeling om “meer te produceren met minder, en beter te produceren”. In de praktijk kan dit neerkomen op meer gebruikmaken van nieuwe technologieën zoals precisielandbouw, maar evengoed op de herintroductie van een aantal traditionele landbouwtechnieken. De EU-commissaris verwacht dat de bio-economie grote opportuniteiten zal bieden voor landbouw, klimaatslimme ontwikkelingen op het platteland zal uitlokken en een nieuwe sterkhouder kan worden van het landbouwinkomen.

Het punt dat hij wil maken, is dat economie en duurzaam gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen elkaar niet uitsluiten. “Bij de oplossingen die daarvoor zijn, moeten landbouwers centraal geplaatst worden en moet gegarandeerd worden dat landbouw en milieu kunnen samengaan”, besluit Hogan. De volgende hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt met andere woorden een evenwichtsoefening. Het zal er op aankomen om de juiste balans te vinden tussen de basisdoelstellingen die al meegaan sinds het Verdrag van Rome, zoals voedselzekerheid, en de noodzaak om het landbouwbeleid nog sterker te richten op de algemeen aanvaarde duurzaamheidsdoelstellingen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Keith Edkins - WikimediaCommons

Volg VILT ook via