nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.09.2017 Gewasbeschermingsmiddelenindustrie zoekt duidelijkheid

Eind vorige maand schreef de Waalse krant L’Echo dat de Belgische gewasbeschermingsmiddelenindustrie het Waalse en Brusselse verbod op (particulier) gebruik van glyfosaat aanvecht. Tegen een soortgelijke Vlaamse beslissing worden nog juridische stappen overwogen, zo zegt sectorvereniging Phytofar, “omdat de decreten van de regio’s in strijd zijn met het wettelijk kader op Europees en federaal niveau. Door het gebruik van een werkzame stof, zelfs een hele familie van stoffen, op zijn grondgebied te verbieden, negeert de regio de Europese regelgeving.”

Phytofar, de Belgische vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, zoekt “antwoorden en duidelijkheid omtrent de toepassing van Europese en federale spelregels in België”. De aanleiding wordt niet expliciet genoemd, maar is onmiskenbaar het glyfosaatverbod voor particulieren dat inmiddels in de drie gewesten is uitgevaardigd. Dat is niet naar de zin van de fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, die van de regionale overheden meer vertrouwen verwachten in het Europese systeem van risicobeoordeling. Hieromtrent samenwerken op EU-niveau resulteert naar verluidt in geharmoniseerde productnormen en efficiënt gebruik van belastinggeld.

“Sinds de jaren ‘70 timmert de EU aan een zeer strikt beleid inzake het op de markt brengen van producten, onder andere gewasbeschermingsmiddelen”, klinkt het. “Dit zijn geneesmiddelen voor planten die onze voeding beschermen tegen schimmels, insecten en onkruid. Maar net zoals geneesmiddelen zijn deze stoffen biologisch actief. Ze worden uitgebreid onderzocht en grondig geëvalueerd alvorens ze op de markt mogen komen. Een toelating bepaalt op welke plaatsen of teelten en tegen welke problemen ze mogen ingezet worden en onder welke gebruiksvoorwaarden. Daarnaast is een degelijke omkadering uitgewerkt voor correcte toepassing. Terecht.”

Naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) wordt verwezen als zijnde de hoeksteen van het systeem voor risicobeoordeling inzake voedsel- en voederveiligheid. In nauwe samenwerking met de nationale overheden en in open overleg met alle belanghebbende partijen verstrekt EFSA onafhankelijk wetenschappelijk advies en verzorgt duidelijke communicatie over bestaande en nieuwe risico's. EFSA is een onafhankelijk Europees bureau, zo benadrukt Phytofar, en het wordt gefinancierd door de EU-begroting. Momenteel telt EFSA circa 450 personeelsleden en werkt het samen met 1.500 externe experts.

Problematisch vindt Phytofar dat het ganse systeem door regionale besturen onderuit gehaald wordt, “met rechtsonzekerheid tot gevolg”. Zoals eerder al bekend raakte, heeft de industrie gerechtelijke stappen ondernomen tegen de regio's. Navraag leert dat de industrie zijn heil zoekt bij de Raad van State voor het Waalse verbod op glyfosaat, de Brusselse verboden op glyfosaat en neonicotinoïden, en bij het Grondwettelijk Hof voor de invulling die Wallonië geeft aan de Europese regelgeving inzake geïntegreerde gewasbescherming.

Door de houding van de drie gewesten ziet Phytofar tal van problemen opdoemen voor de fabrikanten en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen: “De rechtsonzekerheid voor producten op de Belgische markt en het risico op een verdere fragmentering in drie kleine markten zou het concurrentievermogen van ons land, zijn landbouw en zijn industrie schaden. Nu en voor de toekomst hebben fabrikanten nood aan rechtszekerheid. Bovendien creëren dergelijke niet-handhaafbare regels ook maatschappelijke problemen en introduceren ze nieuwe risico’s op vlak van volksgezondheid en landbouw.”

Aangezien de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten op juridisch vlak alle drie elkaars gelijke zijn en in principe bevoegd zijn voor verschillende domeinen, voelt Phytofar zich onder de huidige omstandigheden verplicht om via juridische weg zijn gram te halen. Het wil de vraag beantwoord zien of de gewesten zich mogen loskoppelen van de Europese harmonisatie en afspraken. De industrie zegt veel te investeren in productveiligheid en correct gebruik. “We zijn een exportgerichte sector met toegevoegde waarde, waardoor ze voor jobs kan concurreren met andere landen. Het is dan ook logisch dat we vragen om op Belgisch niveau de zaken efficiënt en coherent aan te pakken.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Amazone

Volg VILT ook via