nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.08.2016 Hoe is de drie miljoen hectare van ons land in gebruik?

België is ruim drie miljoen hectare groot. Daarvan is ongeveer 1,3 miljoen hectare landbouwgrond, 700.000 hectare bos en 630.000 hectare bebouwd. Het bodemgebruik in ons land kan je aflezen uit een nieuwe statistiek die gepubliceerd werd door Statbel. Met het verstrijken van de jaren kan je veranderingen in landgebruik opsporen. Zo verkleinde het landbouwareaal tussen 1980 en nu van 1,42 miljoen hectare naar 1,34 miljoen hectare. Het lijkt alsof er in die 35 jaar veel grasland is omgeploegd zodat het als akker bewerkt kan worden, maar de toelichting leert dat een herkwalificatie de cijfers vertekent.

België, en vooral Vlaanderen, is een lappendeken van percelen met een verschillende ruimtelijke bestemming. Wie het overzicht niet wil verliezen, kan er de statistieken van de FOD Economie op naslaan. De meest recente update van het grondgebruik in ons land door Statbel leert dat landbouw het grootste ruimtebeslag heeft, namelijk 1,34 miljoen hectare in 2015. Op het eerste gezicht zou je denken dat het areaal grasland in de loop der jaren de duimen heeft moeten leggen voor het areaal akkerland, maar Statbel nuanceert: “In 2015 werd een deel van de graslanden geherkwalificeerd als tijdelijke weiden, en valt dus onder de rubriek akkerland.”

De belangrijkste verschuivingen in het landbouwareaal doen zich voor tussen 1990-1995 en in 2015. Statbel wijt dit enerzijds aan veranderingen in het Europees landbouwbeleid, meer bepaald in de toewijzing van EU-subsidies aan landbouwers (bv. het aanpakken van de overproductie en invoeren van de braaklegging), maar ook aan de gewijzigde manier waarop de regionale overheden gegevens aanleveren.

Als bossen telt het statistiekbureau alle terreinen die voor meer dan tien procent door boomkruinen bedekt worden en groter zijn dan een halve hectare. De bomen moeten een volwassen hoogte van minimum vijf meter kunnen bereiken. Jonge aanplantingen vallen vanzelfsprekend ook in de categorie ‘bos’. Zo komt Statbel aan in totaal 702.408 hectare bos in ons land. In 1980 werd iets minder dan 698.000 hectare geteld. Sindsdien kwam er 4.620 hectare bos bij. Het areaal naaldbossen kromp de voorbije vier decennia terwijl het areaal loofbossen erop vooruitging. Verder is er in ons land 627.534 hectare bebouwd en 199.487 hectare in gebruik voor transportinfrastructuur en telecommunicatie.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via