nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.11.2018 Humane en diergeneeskunde drukken antibioticagebruik

Afgelopen week stond het gebruik van antibiotica in de kijker naar aanleiding van de Europese Antibioticadag. De resultaten van een Eurobarometer-enquête laten zien dat de respondenten minder antibiotica gebruiken. Twee derde van de Europeanen weet dat antibiotica niet werken bij een verkoudheid, en 43 procent is ervan op de hoogte dat antibiotica ineffectief zijn tegen virussen. In de humane geneeskunde wordt er net zoals in de diergeneeskunde gesensibiliseerd om het verbruik omlaag te krijgen. Dat helpt om het probleem van resistente bacteriën onder controle te houden.

De Eurobarometer-studie laat zien dat het humaan gebruik van antibiotica in gunstige zin evolueert. In een reactie op deze cijfers blijft EU-commissaris Vytenis Andriukaitis wel hameren op de noodzaak om burgers bewust te maken en te informeren over microbiële stoffen. “Bovendien zouden de meest recente ramingen — 33.000 sterfgevallen per jaar als gevolg van antimicrobiële resistentie in Europa — ons allen te denken moeten geven. De meeste van deze sterfgevallen zijn te vermijden als in ziekenhuizen en bij mensen thuis het onnodige gebruik van antibiotica een halt wordt toegeroepen.”

Over enkele dagen zullen de lidstaten nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot diergeneesmiddelen en diervoeders met medicinale werking goedkeuren. Voor het antibioticagebruik in de diergeneeskunde is dat een belangrijke doorbraak. Er wordt aangestuurd op een verstandig en verantwoord gebruik van antibiotica. Vanaf 2022 is het in de EU niet meer toegestaan antimicrobiële stoffen als groeibevorderaar bij dieren te gebruiken, ze preventief te gebruiken via diervoeders met medicinale werking, of ze preventief aan groepen dieren toe te dienen. Bepaalde voor de humane gezondheidszorg belangrijke antibiotica zullen niet meer aan dieren mogen worden toegediend.

Het betreft maatregelen die in eigen land weinig nieuws brengen omdat ze reeds toepassing vinden om de door alle stakeholders gedeelde AMCRA-visie te realiseren, namelijk een halvering van het diergeneeskundig antibioticagebruik tegen 2020. Vermeldenswaardig is wel dat Europa derde landen zal houden aan het verbod op antibiotica als groeibevorderaar, en aan de beperkingen die gelden voor antibiotica die enkel voor menselijk gebruik zijn voorbehouden.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: www.alleenalshetechtmoet.be

Volg VILT ook via