nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.04.2017 Jagers en boeren werken aan herstel patrijzenpopulatie

Jagers en landbouwers gaan samenwerken om de populatie patrijzen in Vlaanderen terug naar een hoger niveau te tillen. Enkele decennia geleden was de patrijs nog talrijk terug te vinden in Vlaanderen, maar intussen is hun aantal sterk afgenomen. Met het Vlaams patrijzenproject wil Hubertus Vereniging Vlaanderen landbouwers warm maken om op het terrein actie te ondernemen om hun akkers opnieuw patrijsvriendelijk te maken.

Akkers vormen de habitat bij uitstek voor patrijzen. Maar deze habitat is in de laatste decennia grondig veranderd. Door intensivering en schaalvergroting in de landbouwsector is het aantal ‘verloren hoekjes’ verminderd. Akkerland is ook het werkterrein van land- en tuinbouwers en dus is een samenwerking met de landbouwsector cruciaal om het project te laten slagen, zo oordeelde de Hubertus Vereniging Vlaanderen. De samenwerking is er op twee niveaus: in de patrijzengroepen en in de stuurgroep van het project op Vlaams niveau.

Op het terrein werken zogenaamde patrijzengroepen aan de toename van de patrijs en de agrobiodiversiteit. Het zijn groepen van geëngageerde wildbeheereenheden waarin ook de plaatselijke landbouwers, de landeigenaars en de regionale landschappen vertegenwoordigd zijn. Deze patrijzengroepen ontwikkelen een actieplan voor de patrijs, voeren het uit op het terrein en zoeken oplossingen voor lokale knelpunten. Het project werkt op meerdere domeinen: biotoopverbetering, bijvoederen, predatorcontrole, monitoring, duurzaam afschot en de relatie met andere gebruikers van de open ruimte.

In de stuurgroep op Vlaams niveau zitten ook vertegenwoordigers van landbouworganisaties Boerenbond en ABS. Daarin zoeken ze naar kansen om de situatie van de patrijs te verbeteren en naar praktisch haalbare oplossingen bij knelpunten voor de patrijs en andere akkervogels. Het Vlaams patrijzenproject kan een win-winsituatie vormen voor landbouw en akkerbiodiversiteit. Want landbouwers hebben een jager nodig om wildschade te beperken en jagers hebben landbouwers nodig om mee te bouwen aan een faunavriendelijke habitat.

De samenwerking wordt ook doorgetrokken in het project ‘Zot van pAtrijs’, een plattelandsproject in de provincie Antwerpen dat goedgekeurd werd voor een PDPO-subsidie in 2017-208. Daar wordt vooral bekeken wat de mogelijkheden zijn voor landbouwers om hun landbouwbedrijf op een faunavriendelijke manier in te richten en uit te baten, bijvoorbeeld door de aanleg van faunavriendelijke akkerranden. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de beheerovereenkomsten van VLM bieden heel wat mogelijkheden om het landschap faunavriendelijk en economisch rendabel in te richten.

Daarnaast wordt binnen het project onder meer gewerkt rond het voorkomen van maaislachtoffers, wat eveneens een meerwaarde biedt voor landbouwers, jagers en natuurbeschermers. Kadavers van maaislachtoffers hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het ruwvoeder en kunnen bij het vee ziektes zoals botulisme veroorzaken. Landbouwers hebben er dan ook alle baat bij om maaislachtoffers te voorkomen. Dat kan heel eenvoudig, bijvoorbeeld door van binnen naar buiten te maaien of door een verhoogde communicatie tussen landbouwer en jager.

Het project ‘Zot van pAtrijs’ speelt in op de specifieke situatie in Antwerpen, maar het project zal nuttige informatie opleveren die ook bruikbaar is in de rest van Vlaanderen. Via het Vlaams patrijzenproject kan deze informatie ook ruimer op het terrein terechtkomen.

Bron: Boer&Tuinder/Drietand

Beeld: PlattelandsTv

Volg VILT ook via