nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.07.2018 Kwaliteit van oppervlaktewater blijft ondermaats in EU

De kwaliteit van het grondwater is in Europa een heel stuk beter dan die van het oppervlaktewater. Slechts 40 procent van de rivieren, beken en kustwateren doet het ecologisch gezien goed, en slechts 38 procent scoort goed op de chemische parameters door een beperkt aantal boosdoeners zoals kwik. Mee verantwoordelijk voor de problemen zijn ongezuiverd afvalwater en landbouw, via het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het Europees Milieuagentschap merkt dat de nitraatvervuiling flink is afgenomen, maar het moet nog beter.

Dit jaar start de Europese Commissie met de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en de stroomgebiedbeheerplannen waarmee de lidstaten de doelstellingen willen behalen. Om de evaluatie te onderbouwen, rapporteert het Milieuagentschap over de toestand van de Europese wateren. Goed nieuws is er wat betreft grondwater, want op 74 procent van alle grondwater valt chemisch weinig aan te merken en voor 89 procent van de grondwaterlichamen zijn er evenmin zorgen omtrent het grondwaterpeil.

Een beperkt aantal substanties, waaronder kwik, maakt dat het oppervlaktewater op chemische parameters veel minder goed scoort. Slechts 38 procent van alle oppervlaktewater scoort voldoende, en de ecologische toestand is ook voor maar 40 procent van de beken, rivieren en kustwateren bevredigend. De kwaliteit van het oppervlaktewater lijdt het meest onder menselijke ingrepen in het watersysteem ter wille van landbouw, energieproductie of bescherming tegen overstromingen. Denk daarbij aan het rechttrekken van rivieren, het aanleggen van kanalen en bouwen van dammen.

Puntvervuiling werd een minder groot probleem dankzij Europese en nationale wetgeving die er voor zorgt dat afvalwater vaker gezuiverd wordt alvorens het geloosd wordt. Landbouw blijft de belangrijkste oorzaak van diffuse watervervuiling. Het mestbeleid dat in de jaren ’90 in de stijgers werd gezet, vertaalt zich in een kleiner nutriëntenoverschot en verminderd gebruik van kunstmest. De gemiddelde nitraatconcentratie in Europese rivieren daalde met 20 procent tussen 1992 en 2015.

Met de verontreiniging van water gaat het de goede richting uit in Europa, maar het Milieuagentschap ziet nog grote uitdagingen. De landbouwgerelateerde emissies verkleinen, is er zo één. Daarnaast dient stedelijk en industrieel afvalwater nog meer gezuiverd te worden. Veel lidstaten zullen meer moeten investeren in waterzuiveringsinstallaties. Natuurpunt wijdt de slechte Belgische score vooral aan de effecten van onze bevolkingsdichtheid en onze intensieve landbouw. Toegenomen investeringen in gescheiden rioleringen verkleinen de impact van het afvalwater van huishoudens. Minder hoopvol is Natuurpunt over de manier waarop het mestbeleid de vervuiling door landbouw probeert terug te dringen.

Meer info: Europees Milieuagentschap

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via