nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.09.2017 Landbouw krijgt zijn deel in investeringsplan Frankrijk

Het door de Franse president Emmanuel Macron beloofde en begin deze week voorgestelde investeringsplan zal verspreid over vijf jaar 57 miljard euro omvatten. Dat is zeven miljard euro meer dan de verkiezingscampagne in het vooruitzicht stelde. Met het investeringsplan wil de regering de Franse economie aanzwengelen. Soms wordt er gerecupereerd uit bestaande plannen en budgetten maar op papier oogt het plan desalniettemin mooi, met als initiatieven het energiezuinig maken van woningen, het competitiever maken van bedrijven inbegrepen de landbouw, beroepsopleiding en digitalisering. Naar landbouw gaat vijf miljard euro.

President Macron wil de economie aanzwengelen en de hoge werkloosheidsgraad in zijn land terugdringen. De investeringen die hij nu aankondigt, zijn de tweede pijler uit zijn ambitieuze plan dat ook structurele hervormingen omvat. Tegen de door Macron voorgestelde hervorming van de arbeidswet werd in Frankrijk massaal betoogd. De vakbonden kunnen zich niet vinden in een flexibelere arbeidswet, die bijvoorbeeld de ontslagregeling minder tijdrovend en duur maakt. Ondanks het protest van de vakbonden en de 220.000 manifestanten die zij op de been brachten, ondertekende Macron vorige week de wetteksten.

Nu zijn ook de details bekend geraakt van zijn investeringsplan ter waarde van 57 miljard euro. Het leeuwendeel van de investeringen, 20 miljard euro, is bestemd voor de "ecologische overgang". Het betreft het uitvoeren van de maatregelen die begin juli reeds door Nicolas Hulot, minister voor Ecologische transitie, waren aangekondigd. Van dat bedrag gaat 7 miljard euro naar hernieuwbare energie en 9 miljard euro naar het energiezuinig maken van woningen in de strijd tegen de te hoge uitstoot van CO2.

Vijftien miljard euro wordt opzij gezet voor het uitbouwen van een "op competenties gebaseerde maatschappij". Hier is het vooral de bedoeling werklozen en jongeren, vooral laaggeschoolden, via (her)opleiding in het arbeidsproces in te schakelen en het percentage langdurig werklozen te doen dalen. Eerste doel is het (weer) aan het werk krijgen van 300.000 mensen, maar economisch adviseur van Macron Jean Pisany-Ferry "hoopt op meer". Nog eens negen miljard zal besteed worden aan de digitalisering van het openbaar leven, wat de staat de nodige besparingen moet opleveren.

Voorts wordt 13 miljard euro vrijgemaakt voor "innovatie en competitiviteit", waarvan vijf miljard euro naar de landbouwsector gaat. Hoewel de investeringen in landbouw dus geen deel uitmaken van het pakket ‘ecologische transitie’, wordt een deel van het geld wel gereserveerd om landbouwbedrijven voor te bereiden op de klimaatverandering. De teelttechniek zal bijvoorbeeld aangepast moeten worden aan het warmere klimaat. Met water moet in de toekomst nog duurzamer omgesprongen worden. Tezelfdertijd moet landbouw zijn steentje bijdragen aan het afremmen van de klimaatopwarming door koolstof op te slaan in de bodem. Ook moet landbouw nadrukkelijk deel gaan uitmaken van de bio-economie en instaan voor de productie van biomassa.

In 1995 was Frankrijk nog de tweede grootste exporteur van landbouwproducten. Ondertussen is het land teruggevallen naar de zesde plek wereldwijd. De Franse landbouw verloor dus aan competitiviteit op de wereldmarkt zodat de regering wil aanknopen bij de gloriejaren. Het brein achter Macron’s investeringsplan, economisch adviseur Jean Pisany-Ferry, stelt daarom voor om de toegang tot krediet voor landbouw- en voedingsbedrijven te verbeteren. In vage bewoordingen wordt er ook geld voorbestemd voor "de groei en consolidatie van ondernemingen stroomafwaarts in de keten". Een vierde prioriteit is landbouwonderzoek en -innovatie, vooral in de domeinen bio-economie, digitale landbouw, biologische gewasbescherming, genetica, biotechnologie en open innovatie. Meer details over de plannen die de Franse regering met landbouw heeft, zijn nog niet gekend.

Bron: Belga / Le Monde / Agrisalon.com

Volg VILT ook via