nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2017 Mestbank controleert naleving teeltvrije zone in 2018

Vanaf 2018 zal de Mestbank controleren of de teeltvrije zone van één meter langs waterlopen in focusgebieden wordt nageleefd. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft deze extra maatregel proactief genomen omdat de verhoopte verbetering van de waterkwaliteit uitblijft. “Terreinervaring leert dat die teeltvrije zone nog niet langs alle waterlopen aanwezig is. Op dat vlak is dus nog verbetering te boeken”, klinkt het.

Het vijfde mestactieplan (MAP5) is halfweg, maar de doelstelling van maximaal vijf procent meetpunten van het MAP-net met een overschrijding van de nitraatnorm lijkt niet dichterbij te komen. Uit een pas vrijgegeven rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat er opnieuw 21 procent ‘rode’ meetpunten zijn vastgesteld, een stagnatie sinds 2013. Om die reden kondigt minister Schauvliege nu een extra maatregel aan om alsnog tot een verbetering van de waterkwaliteit te komen. 

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat er geen bodembewerkingen mogen plaatsvinden tot op één meter afstand vanaf de bovenste rand van het talud van alle oppervlaktewaterlichamen. Samen met het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verbod op het gebruik van meststoffen ontstaat zo een strook van één meter die geen oogstbare teelt kan voortbrengen, een zogenaamde ‘teeltvrije zone’. Via de verzamelaanvraag op het e-loket is dit te raadplegen voor welke waterlopen deze maatregel van kracht is. De teeltvrije strook van één meter moet niet afgesplitst worden van de rest van het perceel in de verzamelaanvraag. En ook de bemestingsnormen blijven gelden voor de volledige oppervlakte van het aangegeven perceel.

Minister Schauvliege breidt vanaf 2018 de controlebevoegdheid van de Mestbank uit waardoor die voortaan ook kan controleren op die teeltvrije zone in de afgebakende focusgebieden. Wanneer controleurs van de Mestbank vaststellen dat er zich een productieve teelt bevindt in de teeltvrije zone, kan de landbouwer verplicht worden om een teeltvrije zone aan te leggen. Bovendien kan een proces-verbaal opgemaakt worden met een mogelijke boete tot gevolg. “Om in 2018 in regel te zijn, is het dan ook belangrijk om nu al met die teeltvrije zone rekening te houden”, zegt de Mestbank.

Nieuw vanaf volgend jaar is bovendien dat die teeltvrije zone van één meter langs waterlopen in rekening kan gebracht worden als ecologisch aandachtsgebied. Een land- of tuinbouwer die meer dan 15 hectare in gebruik heeft, moet immers vijf procent van zijn akkers aanleggen als ecologisch aandachtsgebied. Dat kan bijvoorbeeld door de inzaai van een groenbedekker of een stikstofbindend gewas, de aanleg van bufferstroken, akkerranden, landschapselementen of braaklegging. En nu komt dus ook de teeltvrije zone langs waterlopen in aanmerking.

Wie naast een waterloop al een grasstrook heeft aangelegd in uitvoering van een beheerovereenkomst randenbeheer, voldoet meteen ook aan de voorwaarden rond de teeltvrije zone, laat de Mestbank weten. De teeltvrije zone maakt integraal deel uit van de strook en hoeft dus niet afzonderlijk geregistreerd te worden. De oppervlakte van de teeltvrije strook wordt mee in rekening gebracht voor de beheerovereenkomst zonder gevolgen voor de beheervergoeding.

Tot slot geeft de Mestbank nog een aantal tips om een teeltvrije zone te beheren. “Waar de regelgeving goed wordt nageleefd, zal zich meestal al een strook met een spontane bedekking van grassen en onkruiden ontwikkeld hebben”, klinkt het. Als dat nog niet is gebeurd, dan raadt de Mestbank aan om een strook in te zaaien met gras of een mengsel van gras en kruiden om de groei van akkeronkruiden tegen te gaan. Maaibeheer van deze strook is ook nodig om de strook verder te verschralen en ervoor te zorgen dat nutriënten niet afspoelen. Belangrijk daarbij is dat het maaisel wordt afgevoerd.

Meer informatie: Mestbank  

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via