nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.02.2017 MINA en SALV adviseren over subsidiëring natuurbeheer

In een gezamenlijk advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) maken beiden enkele kanttekeningen bij de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. Ze vragen daarbij onder meer de opmaak van een code goede praktijk en een bijstelling van de voorziene subsidies voor de opvolging van resultaatsindicatoren. Verder wordt herhaald dat er een “budgettaire meervraag” blijft bestaan en dat met andere woorden de nodige budgetten moeten voorzien worden.

De milieuadviesraad en de landbouwadviesraad verdiepten zich samen in de principes die de Vlaamse regering vooropstelt inzake de subsidiëring van het geïntegreerd natuurbeheer. Daarbij vestigen de raden de nadruk op het belang van een goed draagvlak bij alle betrokken partijen en administratieve vereenvoudiging. De raden herhalen ook hun bezorgdheid over de voorziene budgetten. Ze verwijzen daarbij naar de opmerkingen die de Inspectie van Financiën eerder al maakte en stellen dat de budgettaire meervraag blijft bestaan.

Verder wijzen ze op enkele specifieke knelpunten inzake de berekeningsbasis projectsubsidies natuur, de restfinanciering bij een LIFE-programma, de voorwaarden voor de vervreemding van een perceel in geval van een intergenerationele schenking, de volgorde van de criteria bij de doelmatigheidstoets bij aankoopsubsidies, het ontbreken van een afsprakenkader over de aantasting van de agrarische structuur, enkele specifieke voorwaarden voor het verkrijgen van aankoopsubsidies en de werking van onthaalpoorten.

Daarnaast vragen de raden een code goede praktijk op te maken over de opvolging van de resultaatsindicatoren. Ook een voortschrijdende evaluatie van het hele ontwerpbesluit is aangewezen volgens de Minaraad en SALV, telkens na één werkingsjaar tot een volledige beleidscyclus is afgerond. Verder doen de adviesraden enkele aanbevelingen over de rechtsgrond van dit ontwerpbesluit, over het PAS-herstelbeheer en over de (dubbele) rol van het Agentschap voor Natuur en Bos. Er werd geen consensus bereikt over het al dan niet voorzien van een vergoeding voor waardevermindering veroorzaakt door erfdienstbaarheid bij een type 4 beheerplan en van een vergoeding van opportuniteitskosten.

Lees het volledige advies hier

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Dirk Van Troy

Volg VILT ook via