nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.03.2014 Na bruuske intro alsnog overleg rond KB biggencastratie

In het Vlaams Parlement vroeg Jurgen Vanlerberghe (sp.a) naar de stand van zaken in het dossier biggencastratie. Voor Hermes Sanctorum (Groen) mag er spoed gezet worden achter een duidelijk politiek kader. Minister-president Kris Peeters wees hem op het ongewone parcours dat het ontwerp-KB van minister Onkelinx aflegde zodat hij diende te waken over het overleg met de stakeholders en de afstemming tussen de gewesten.

Biggencastratie is een dossier dat al meermaals besproken is in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. Deze keer laaiden de gemoederen hoog op omdat Groen-parlementslid Hermes Sanctorum speciaal voor dit item afzakte naar de commissie en te kennen gaf dat er een einde mag komen aan al het overleg omdat een politieke beslissing zich opdringt. Hij verwees daarbij naar het ontwerp-KB van federaal minister Onkelinx, die nog enkele maanden bevoegd is voor dierenwelzijn.

Anders dan Sanctorum heeft Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) geen hoge dunk van dat KB. “De afgelopen jaren heeft minister Onkelinx met betrekking tot dit dossier helemaal geen initiatieven genomen. Op World Animal Day vond zij het echter nodig de invoering van een nieuw KB betreffende de castratie van biggen aan te kondigen.” Bij politieke opinie en politieke partijen bestaat er draagvlak voor een verbod, ook de sector wil ophouden met het castreren van biggen. Toch is het volgens Sintobin niet zo eenvoudig omdat ook ‘de markt’ – lees, de consument die zijn neus ophaalt voor varkensvlees met berengeur – mee moet willen.

CD&V-er Jan Verfaillie beaamt dat: “Men zegt dat het draagvlak om niet gecastreerde varkens af te nemen, aan het groeien is, maar ik stel vast dat er nog heel wat instanties enkel om gecastreerde varkens vragen.” Door zonder overleg met de stakeholders en al dan niet aangestookt door bepaalde organisaties een KB ‘in de pers te gooien’, hetgeen minister Onkelinx deed, geraak je in dit dossier niet veel verder. Minister-president Kris Peeters betreurt dat.

Nadat het ontwerp-KB de ronde deed in de media, ontvingen de regio’s het. Sindsdien is er veel overleg gepleegd: tussen de federale regering en de gewesten, tussen de gewesten onderling en is er teruggekoppeld met de betrokken stakeholders in de beide gewesten. In Vlaanderen is het dossier begin dit jaar voorgelegd aan landbouwadviesraad SALV. Zodra dat advies binnen is, zal Peeters het dossier naar de regering brengen.  

“Wij hebben met heel veel zorg en heel veel energie dit probleem al een hele tijd besproken. Wij hebben niet gewacht op minister Onkelinx of op de media, wij hebben daar met de sector al heel wat tijd in gestoken en de sector heeft zich geëngageerd om tegen 2018 te stoppen met het onverdoofd castreren van biggen. In 2013 heb ik daarover een werkgroep opgericht met landbouworganisaties, de dierenrechtenbeweging, slachthuizen, vleesverwerking en onderzoek om de laatste knelpunten in dit dossier op te lossen. Ik denk dat dit een goede gang van zaken is”, zegt Peeters.

De belangrijkste knelpunten waarover de werkgroep zich de afgelopen maanden gebogen heeft, zijn: de beschikbaarheid van objectieve detectiemethodes om karkassen met berengeur in het slachthuis te ontdekken die voldoende betrouwbaar en kostenefficiënt moeten zijn, voldoende afzetmogelijkheden voor afwijkende karkassen met berengeur en acceptatie op de exportmarkten van niet-gecastreerde biggen. “Dat zijn allemaal zaken die verder moeten worden opgelost”, besluit Peeters, “en daarom lopen er momenteel een aantal onderzoeks- en demonstratieprojecten die gefinancierd worden door de Vlaamse overheid.”

De sector engageerde zich er toe om tegen 2018 te stoppen met het onverdoofd castreren van biggen. Of er tegelijk een wettelijk verbod komt, is dus voorlopig nog onduidelijk.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via