nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

12.07.2017 Natuurinclusieve landbouw is beter voor natuur en boer

Natuurinclusieve landbouw werkt positief in op de biodiversiteit en het milieu op en rondom landbouwbedrijven. Op korte termijn moeten landbouwers die natuurinclusief willen boeren, investeringen doen, zoals in machines en de inrichting van hun bedrijf. Maar op langere termijn plukt de boer er juist de financiële vruchten van. Winst voor zowel boer als maatschappij dus. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het ‘natuurlijk kapitaal’) en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, en heeft een positief effect op de biodiversiteit, zo definiëren de onderzoekers het begrip.

Op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen analyseerde men een aantal natuurinclusieve maatregelen voor akkerbouw en melkveehouderij op hun effecten op biodiversiteit, milieu, klimaat en bedrijfseconomie. Voor akkerbouw gaat het om maatregelen als het verruimen van de teeltrotatie, niet-kerende grondbewerking, groenbemesters en akkerbedekking in de winter en akkerranden. Voor de melkveehouderij gaat het om blijvend of kruidenrijk grasland, weidegang en ruwe mest. Ook is de invloed van landschapselementen op verschillende aspecten beoordeeld.

Uit de analyse van de effecten blijkt dat de meeste maatregelen positief inwerken op één of meer van de aspecten voor biodiversiteit, milieu en klimaat. “Deze vergen wel diverse investeringen in bijvoorbeeld machines en inrichting, zeker op korte termijn. Op lange termijn ziet het plaatje er anders uit en nemen de financiële baten voor de boer toe”, stellen de onderzoekers.

Natuurinclusieve landbouw vraagt idealiter om een integraal management op bedrijfs- of zelfs gebiedsniveau waarbij meerdere maatregelen in samenhang worden toegepast. In de analyse zijn echter de effecten van individuele maatregelen bekeken, om landbouwers nu al de kans te bieden stapsgewijs met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. In het rapport is voor een aantal maatregelen die boeren nu al kunnen treffen op een rij gezet wat dat de boer en maatschappij oplevert.

“Werken met de natuur vergt andere kennis, technologie en management van het bedrijf dan werken met chemische middelen en inzet van zoveel mogelijk technologie. Een verdieping van de kennis moet verworven worden met onderzoek en door ervaring in de praktijk op te doen”, zo klinkt de aanbeveling van het onderzoek.

Bron: Agriholland/eigen verslaggeving

Beeld: Regionaal Landschap Rivierenland

Volg VILT ook via