nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2017 Natuursector: "Falend landbouwbeleid is niet duurzaam"

Jaarlijks betaalt Europa 60 miljard euro aan landbouwers. Toen drie jaar geleden het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd hervormd, was één van de doelstellingen dat het boeren moest stimuleren om het milieu en de biodiversiteit van het platteland te verbeteren. Duitse onderzoekers hebben het landbouwbeleid op vraag van de Europese natuurbeweging doorgelicht en komen tot de vaststelling dat het doel lang niet gehaald wordt.

Normaal evalueert Europa zelf in een zogenaamde ‘fitness check’ of beleidsmaatregelen efficiënt zijn. Europa heeft zijn huidige landbouwbeleid dat nog maar sinds 2015-2016 op het terrein in voege is, nog niet willen evalueren. Verschillende natuurverenigingen drongen hierop aan, te meer omdat de Europese Commissie de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (de Europese natuurbeschermingsregels achter het Natura 2000 netwerk, nvdr.) vorig jaar wel doorlichtte. De natuurbeweging nam daarop het heft zelf in handen en liet een fitness check van het GLB 2014-2020 uitvoeren door Duitse wetenschappers.

Het onderzoek, een literatuurstudie op basis van 450 wetenschappelijke artikelen, werd gepresenteerd door BirdLife Europa, het European Environmental Bureau (EEB) en Vogelbescherming Duitsland (NABU) die stellen dat het GLB niet ambitieus is op vlak van duurzaamheid en plattelandsnatuur. “De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden niet gehaald. Het landbouwbeleid faalt inzake ecosysteemdiensten en schiet tekort om de impact van klimaatverandering op te vangen.” Zij vinden het onterecht dat landbouwers directe inkomenssteun ontvangen zonder voldoende criteria die oordelen of de boer bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van het GLB.

“Het volgende GLB heeft echt een grondige hervorming nodig, in het bijzonder in de eerste pijler. Een extra laagje groene verf over een disfunctioneel beleidskader gaat immers niet werken”, zegt Freek Verdonckt van Natuurpunt. “Het vernieuwende aan deze studie is dat het zowel naar het sociaaleconomische luik als naar duurzaamheid kijkt, twee doelen die Europa zelf in het landbouwbeleid stelde.”

Uit het onderzoek blijkt dat het huidige beleid er ook niet in slaagt om het economische plaatje te doen kloppen. “Veel boeren hebben het moeilijk om een leefbaar bedrijf te runnen. Zo blijven er ondanks de subsidies weinig marges over om bijkomend nog iets voor de plattelandsnatuur te doen. Je hoort boeren ook klagen dat de hectaretoeslagen de pachtprijzen doen stijgen”, beweert Freek Verdonckt, “dan klopt er volgens mij iets niet aan het beleid.”

Enkele pijnpunten van het GLB worden aangehaald door hoofdonderzoeker Guy Pe’er: “Het Europese landbouwbeleid bevat bruikbare onderdelen, maar het heeft weinig samenhang en conflicterende doelen. Sommige maatregelen werken elkaar tegen, daarom is het geen verrassing dat het GLB maar matig effectief is en alarmerend slecht werkt.”

“Met 60 jaar ervaring in het combineren van voedselproductie en milieubescherming is er genoeg kennis over de mogelijkheden, maar enkel samenhangende doelstellingen op het vlak van duurzaamheid, sociale maatregelen en natuur- en milieubescherming kunnen leiden tot echte resultaten”, zegt Guy Pe’er. Ook Freek Verdonckt vraagt om verbetering: “Met het geld dat nu naar hectaresteun gaat, moet veel ambitieuzer en doeltreffender omgesprongen worden om duurzaamheidsdoelen te halen.”

Meer info: Nature Today

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via