nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.07.2018 Nederland verbiedt oneerlijke handelspraktijken

In Nederland neemt het kabinet maatregelen om de marktpositie van boeren en tuinders te versterken. Om de ongelijke verhoudingen in de voedselketen recht te trekken introduceren de Nederlandse minister van Landbouw en de staatssecretaris van Economische Zaken een expliciet verbod op een aantal oneerlijke handelspraktijken in de land- en tuinbouwsector. Bij overtredingen kunnen zowel de rechter als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) – de tegenhanger van de Belgische Mededingingsautoriteit - ingrijpen en sancties opleggen.

Bij onze noorderburen heeft de ministerraad een totaalpakket maatregelen goedgekeurd die de Nederlandse boeren een sterkere positie geeft in de keten en hen beloont voor extra inspanningen op het gebied van natuur, milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn. Er komt een verbod op oneerlijke handelspraktijken, landbouwers krijgen meer ruimte om de krachten te bundelen, er wordt een meldpunt geïnstalleerd waar ondernemers vertrouwelijk mogelijke mistoestanden kunnen melden en de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) zal periodiek onderzoek doen naar de prijsvorming en eventuele problemen in de sector.

Onderzoek van de Nederlandse Wageningen Universiteit wijst uit dat tien tot 20 procent van de primaire producenten in de keten te maken heeft met handelspraktijken die zij als oneerlijk ervaren. Voorbeelden die in de studie naar voor kwamen, zijn het kort van tevoren annuleren van een bestelling van bederfelijke producten of het eenzijdig en met terugwerkende kracht wijzigen van contracten. “Dat veroorzaakt onzekerheid, heeft een negatieve invloed op innovatie en investeringen en het belemmert boeren, tuinders en vissers bij de ontwikkeling van hun bedrijf”, klinkt het.

Het nieuwe verbod op oneerlijke handelspraktijken in de land- en tuinbouw geeft landbouwers nu de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Omdat de machtsverhoudingen in de keten en de afhankelijkheidsrelatie die mogelijkheid in weg zouden kunnen staan, zal ook het ACM toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen. Daarnaast komt er een laagdrempelige en onafhankelijke vorm van geschilbeslechting. Ondernemers kunnen bij dit meldpunt vertrouwelijk en eventueel anoniem hun verhaal doen.

Nederland wil ook de onderhandelingsmacht tussen individuele boeren en de vaak sterk geconcentreerde levensmiddelenindustrie en supermarkten gelijk trekken. Het kabinet wil meer duidelijkheid scheppen over bestaande en nieuwe wettelijke mogelijkheden tot samenwerking en het maken van onderlinge afspraken. “Het bundelen van krachten zal de positie van agrarisch ondernemers in de keten verbeteren en het inkomen positief beïnvloeden, bijvoorbeeld via lagere transactiekosten, efficiëntieverbeteringen, afzetzekerheid, toegang tot markten en het delen van kennis en innovatie”, klinkt het. Ook gaat het kabinet meer ruimte geven aan gezamenlijke initiatieven van boeren op het gebied van natuur, milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn.

In België staat federaal Landbouwminister Denis Ducarme open voor wetgevende initiatieven die eerlijke handelspraktijken helpen garanderen of deels afdwingbaar maken. Ook in het Ketenoverleg wordt daar druk over gediscussieerd. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) liet eerder wel al weten dat het zich ergert aan de manier waarop het debat over oneerlijke handelspraktijken in het Ketenoverleg verloopt. “Vanuit de retailsector gaat men vol op de rem staan onder het mom van concurrentienadeel ten opzichte van buitenlandse retailers. Een drogreden om niets te moeten inboeten aan marktmacht is het. Niets meer, niets minder”, klonk het toen bij ABS.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via