nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

"Landbouwgrond moet meer natuurvoordelen leveren"
21/02/2017

In het nieuwe Natuurrapport (NARA), opgesteld door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), wordt nagedacht over hoe je het enorme belang van de innige band tussen natuur en maatschappij meer in de verf kan zetten. Voorbeelden tonen werkt inspirerend, en dus komen we in het NARA op verschillende plaatsen pioniers tegen. Als we inzoomen op het landbouwluik, dan maken we kennis met land- en tuinbouwers die elk op hun eigen manier de eco-effectiviteit op hun bedrijf proberen te verhogen. Want met bijna de helft van de totale Vlaamse oppervlakte beschikt landbouw over een enorme hefboom voor het creëren van meer natuurvoordelen. meer »

Welke inspanning oppert klimaatresolutie voor landbouw?
24/11/2016

Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond een (niet bindende) klimaatresolutie goedgekeurd om de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen na te komen. De maatregelen hebben 2030 als tijdshorizon, worden positief onthaald door de milieubeweging en zijn een duidelijke insteek voor de klimaattop van de Vlaamse regering op 1 december. Van een ambitieus klimaatbeleid wordt gezegd dat het de competitiviteit van Vlaanderen versterkt. Toch vreest de landbouwsector afgerekend te worden op biologische processen die van nature gepaard gaan met broeikasgasemissies. In de resolutie gebeurt dat geenszins want daarin ijveren meerderheid en oppositie voor een stimulerend en ondersteunend beleid. CD&V zet in de verf dat de efficiëntie van de Vlaamse landbouw een voordeel is in het licht van de klimaatuitdaging. meer »

Twaalf nieuwe boslandbouwers in spe
22/11/2016

Het onderzoeksconsortium ‘Agroforestry Vlaanderen’ maakt bekend dat er dit jaar dertien aanvragen zijn binnengelopen voor de subsidie boslandbouw. Twaalf van de dertien dossiers werden goedgekeurd zodat een even groot aantal landbouwers de aanplanting nu kan (niet moet, nvdr.) realiseren. Het merendeel van de 21 aangemelde percelen is grasland, samen goed voor een oppervlakte van 27 hectare. Meest populair zijn noten- en fruitbomen. Landbouwers die het voorbeeld van deze boslandbouw-pioniers willen volgen, krijgen volgend jaar alweer een nieuwe kans om de subsidie aan te vragen. meer »

Europese literatuurstudie zet agroforestry op verhoog
28/10/2016

In een studie die gefinancierd werd door de Europese Unie hebben onderzoekers alle vergelijkende studies die de voorbije decennia verschenen over agroforestry of boslandbouw en gangbare landbouwsystemen verzameld en naast elkaar gelegd. Daaruit concluderen de onderzoekers dat agroforestry meer ecosysteemdiensten levert dan gangbare landbouwsystemen. Zo gaan er minder nutriënten verloren door bodemerosie en scoren de agroforestry-percelen hoger qua biodiversiteit. meer »

Agroforestry-adepten leren notenteelt kennen
26/09/2016

In Drietand, het ledenblad van het Algemeen Boerensyndicaat, brengt het onderzoeksconsortium rond boslandbouw in Vlaanderen verslag uit van een tweedaagse excursie naar Nederland. Daar werden verschillende landbouwbedrijven bezocht die zich toeleggen op notenteelt. De excursie kon op veel interesse rekenen: landbouwers, verwerkers van noten, adviseurs en lesgevers gingen mee naar drie notentelers waaronder hazelnotenkwekerij Joostenhuus. Leraar op rust Harm Tuenter plantte in 1990 de eerste bomen en breidde uit tot in totaal zes hectare. Oogsten doet hij machinaal. De Nederlandse teler stelde zelf zijn machinepark voor oogsten en schonen op punt en houdt zo de kosten laag. Financieel brengen de hazelnoten 3.000 à 4.000 euro per hectare op. meer »

Klimaat-slimme landbouw Klimaatopwarming noopt tot herdenken van landbouwmethoden
05/09/2016

Zomer 2011: de Pukkelpopstorm raast over Limburg en vernielt een groot aantal fruitplantages. Eerder dat jaar werden Belgische boeren geplaagd door droogte. In 2014 treft de zogenaamde Pinksterstorm het westen van ons land met hagel en hevige regenbuien. Dit jaar laten de weergoden zich opnieuw van hun slechtste kant zien. Vrijwel gans het land krijgt in mei en juni ongezien grote neerslaghoeveelheden te verwerken. Oude boeren schudden het hoofd want vroeger volgden de extreme weersfenomenen niet zo kort op elkaar. Wetenschappers waarschuwen dat landbouwers daar maar beter aan wennen want het zal vaker en heviger stormen als de aarde opwarmt. En dat doet ze: met 0,6 graden sinds het begin van de 20e eeuw. De temperatuur zal verder oplopen, tot anderhalve graad boven het pre-industriële niveau als het klimaatakkoord van Parijs standhoudt. Behalve met het beperken van de broeikasgasuitstoot moet de sector ook bezig zijn met de effecten van de klimaatverandering zoals drogere zomers en nattere winters. De landbouw van de toekomst zal ‘climate-smart’ zijn of zal niet zijn. meer »

2015 was overgangsjaar voor plattelandsbeleid
04/07/2016

In februari vorig jaar kreeg het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) officieel groen licht van de Europese Commissie. In dat eerste jaar werd al 57 miljoen euro steun verleend aan investeringen op landbouwbedrijven, de vestiging van een nieuwe generatie boeren en tuinders, opleidingen voor landbouwers en agromilieumaatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het Vlaamse platteland. Het Departement Landbouw en Visserij maakt ook de slotbalans op van de vorige programmaperiode. Tussen 2007 en 2015 investeerden Vlaanderen en de EU 760 miljoen euro in de Vlaamse landbouw en bij uitbreiding in het platteland. meer »

"Agroforestry logisch voor kippen met buitenloop"
14/06/2016

Agroforestry of boslandbouw is een logische keuze voor pluimveebedrijven met een buitenloop. Het bevordert het natuurlijk gedrag, vermindert de stressgevoeligheid, vermijdt puntvervuiling en integreert de pluimveestal bovendien beter in het landschap. Dat zegt Daniel Van Kesteren van Avibel, die over zijn ervaringen zal getuigen op een infoavond rond het thema op 16 juni, een organisatie van het platform Agroforestry Vlaanderen. meer »

Afbouw veestapel is splijtzwam in klimaatadvies SALV
02/06/2016

Landbouwadviesraad SALV heeft zich op vraag van de Klimaatcommissie die in de schoot van het Vlaams Parlement is opgericht, gebogen over het klimaatvraagstuk. Dat leverde behalve een boeiend advies ook het verwachte vuurwerk op. De milieubeweging, daarin gesteund door Vredeseilanden en BioForum, bepleit namelijk een switch van dierlijke naar plantaardige consumptie en productie. De landbouw- en andere organisaties (o.a. de federaties van de voedings- en voederindustrie) in de klimaatwerkgroep van de SALV gaan niet akkoord met een afbouw van de veestapel als klimaatmaatregel. “Gezien de stijgende wereldbevolking en vraag naar vlees zal dat enkel leiden tot een verplaatsing van dierlijke productie. Dat kan zelfs meer uitstoot veroorzaken”, zo luidt het. meer »

Natuurpunt strooit met tips voor bescherming van de bij
24/03/2016

De lente is begonnen en de eerste wilde bijen zijn alweer uitgevlogen. Voor Natuurpunt is dat het sein om een bijdrage van landbouwers, bedrijven en lokale overheden te vragen aan de bescherming van de bij. Wat zij precies kunnen doen, daar weet Natuurpunt wel raad mee. Met de financiële steun van de federale overheid verdiepte de organisatie zich in bijenvriendelijke maatregelen in landbouwgebied, op bedrijfsterreinen en op het openbaar domein. De lange lijst met praktische tips staat per doelgroep online. Landbouwers leren bijvoorbeeld wat een goede plek is voor een bijenhotel, welke groenbedekkers een meerwaarde hebben voor bijen, dat de bermen naast hun veld belangrijk zijn als groene linten doorheen het landschap, enz. meer »
Volg VILT ook via

Geavanceerd zoeken

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën