nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.08.2017 Protest tegen bouwplannen Parkveld in Heverlee

Een 20-tal organisaties waaronder Boerenbond, Wervel, Velt, Boerenforum, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Climaxi eisen dat de stad Leuven, de intercommunale Interleuven en bouwfirma Extensa hun plannen schrappen voor de realisatie van woningen en een bedrijvenzone op een deel van het Parkveld in Heverlee. De eisenbundel van de organisaties werd zondag bekendgemaakt tijdens het driedaagse 'Fiesta Partigiani' (het feest van het verzet), georganiseerd door de Actiegroep Parkveld Blijft! en Climaxi. De organisaties eisen voor het Parkveld "een aangepast plan dat ruimte biedt aan landbouw, recreatie en natuur".

Parkveld is het hoger gelegen plateau van Park Heverlee, een zone van 34 hectare aan de Geldenaaksebaan. In het midden ligt een holle weg, waarlangs aan de ene kant een militair domein ligt met betonwegen en stukken verwilderde natuur, en aan de andere kant landbouwgebied met daartussen ook wat bouwgrond. De stad Leuven, de intercommunale Interleuven en bouwfirma Extensa willen er al 20 jaar een bedrijventerrein en een residentiële wijk vestigen. 

Het bedrijventerrein zou aansluiten op de bestaande ambachtenzone van Haasrode. Het zou gerealiseerd worden op landbouwgrond die vandaag nog grotendeels in handen is van het OCMW en die nog steeds bewerkt wordt door boeren uit de regio. “De leegstand op het bestaande bedrijventerrein van Haasrode en de mogelijkheid om eerst andere zones aan te snijden, maken dat er vandaag geen nood is aan een dergelijk groot en nieuw bedrijventerrein”, klinkt het in de eisenbundel. Gezien de stad Leuven en Interleuven de drijvende krachten zijn achter dit project, “kan de stad zelf beslissen om dat project te schrappen”.

“Toen in 1977 het gewestplan werd opgemaakt, kreeg een spie resterend landbouwgebied op Parkveld plots een rode kleur: het werd bouwzone”, schetsen de organisaties de situatie. “Het stuk was nochtans gelegen tussen militair domein en landbouwgrond. Bebouwing werd er in principe mogelijk, al waren er tal van juridische obstakels. Het gaat om een vergissing uit het verleden en we zien dat vandaag de politieke wil groeit om dergelijke vergissingen recht te trekken. Zo is er op Vlaams niveau een besluit in de maak voor verhandelbare grondrechten”, klinkt het.

De bouwplannen stuiten op hardnekkig verzet en werden ook al enkele keren teruggefloten door de Raad van State, omdat de Vlaamse overheid het regionaal-stedelijk gebied Leuven nog niet heeft afgebakend. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde in februari nog de vergunning die Vlaams-Brabant aan Extensa verleende voor de realisatie van een verkaveling.

Ook de Vlaamse Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) schaarde zich medio juli achter de eis tot het behoud van het Parkveld als open ruimte. Ze deed dat in een advies over het GRUP 'Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Leuven'. SARO wees bijvoorbeeld op het feit dat het gebied vandaag gebruikt wordt door diverse beroepslandbouwers. Gezien Leuven ernaar streeft een klimaatneutrale stad te worden, is het volgens de adviesraad belangrijk dat landbouwgebied vlakbij de stad behouden blijft.

De ondertekenaars van de eisenbundel wijzen Leuven eveneens op haar streven om klimaatneutraal te worden. “Als je weet dat stadsnabije landbouw en groene, verkoelende zones essentiële bouwstenen zijn in de Leuvense klimaatstad, dan klopt het niet om zo'n waardevolle, groene en agrarische ruimte te laten verdwijnen onder een laag beton. Het verzet van buurtbewoners, landbouwers, middenveldorganisaties en klimaatactivisten tegen deze bouwplannen groeit en bloeit dan ook.”

Over hun eisen zijn de tegenstanders klaar en duidelijk: “Schrap de bestaande plannen voor Parkveld en ontwikkel een aangepast plan dat ruimte biedt aan landbouw, recreatie en natuur. Ga in overleg en ontwikkel dit plan met inspraak van bewoners, van recreanten en passanten. Hou tot slot rekening met de vele, actuele uitdagingen waar onze stad voor staat, zoals de verkeerdrukte, toegang tot groene recreatie, lokale voedselproductie, enzovoort.”

De eisenbundel werd opgesteld door “wakkere Leuvenaars”, met de steun van onder meer Boerenbond, Boerenforum, Wervel, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt, Voedselteams, Velt en Climaxi.  

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via