nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.06.2014 Rapport werpt licht op opbrengstfactoren biolandbouw

De opbrengstverschillen tussen biologische bedrijven enerzijds en sommige biologische en conventionele gewassen anderzijds is het resultaat van het gebruik van ongeschikte landbouwtechnieken en kan met andere woorden door bedrijfstechnische aanpassingen opgelost worden. Dat blijkt uit een rapport van de focusgroep Biolandbouw van het European Innovation Partnership 'Agricultural Productivity and Sustainability' (EIP-AGRI). Die focusgroep werd in 2013 in het leven geroepen om het optimale productieniveau van biologische landbouwsystemen in kaart te brengen, de opbrengstkloof tussen verschillende bedrijven en systemen te dichten en de prestaties van de minst productieve bedrijven op te krikken tot het niveau van de meest productieve.

Als verklaring voor de kloof in opbrengst tussen biologische en conventionele gewassen enerzijds en de meest productieve en minst productieve biologische bedrijven anderzijds, haalt de focusgroep vijf factoren aan. Zo wijzen de experten in hun rapport op een inadequaat nutriëntenaanbod, een slecht beheer van de bodemvruchtbaarheid, een onaangepast onkruidbeheer, een hogere ziekte- en plagendruk en een verkeerde variëteitenkeuze. Verder wijst de focusgroep op het belang van een systeemaanpak en de nood aan kennisuitwisseling, de ontwikkeling van weerbare systemen en een brede culturele verschuiving.

Om ook op praktisch niveau de productiviteit te helpen verbeteren, formuleert de focusgroep een aantal voorstellen. Zo bevat het rapport een lijst met inspirerende praktijkvoorbeelden en verbeteringen of aanpassingen aan bestaande vormings- en educatieprogramma’s, zoals de oprichting van een netwerk van commerciële kijkboerderijen en kenniscentra. Bovendien bevat het suggesties voor verder onderzoek en concrete thema’s waarover lokaal op te richten ‘operationele groepen’ zich in een volgende fase moeten buigen, zoals het organiseren van machineringen en het selecteren van robuuste gewassen die geschikt zijn voor de specifieke, lokale situatie.

In een volgende fase zullen de experten de resultaten van hun werk verder verspreiden en de oprichting van de operationele groepen op lokaal niveau ondersteunen. Die operationele groepen krijgen vervolgens als taak de voorstellen in de praktijk uit te werken en te testen.

EIP-AGRI is één van de vijf EIP’s die de Europese Commissie oprichtte om de modernisering van een aantal sectoren te versnellen. Zij doen dit door innovatie te stimuleren en onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen. De focusgroep Biolandbouw van EIP-AGRI bestond uit een 20-tal experten met verschillende profielen, zoals landbouwers, wetenschappers en adviseurs.

Meer info: lees het rapport ‘Recommendations and Outputs’ van de Focus Group Organic Farming

Bron: BioForum / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via