nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.05.2018 SALV en Minaraad pleiten voor ambitieuzer GLB na 2020

Vanuit de vaststelling dat het huidige Europese landbouwbeleid de afgelopen jaren geen afdoende resultaten heeft geboekt qua landbouwinkomen, marktstructuur of vergroening, namen de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) zelf het initiatief om de Vlaamse beleidsvoerders enkele suggesties te formuleren voor het GLB na 2020. Om de resultaten op te krikken moet dat GLB ambitieuzer, zo vinden beide adviesraden. 

Het gezamenlijke SALV- en Minaraadadvies over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) omvat zes suggesties voor de Vlaamse regering, met als rode draad de eis voor meer ambitie. Eerst en vooral vinden de raden de beperkte vertaling van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) en klimaat een “gemiste kans” voor een ambitieuze toekomst van de Europese landbouw. Een “integrale benadering” is noodzakelijk.

Een tweede suggestie gaat over het subsidiariteitbeginsel, dat bepaalt dat beslissingen op het meest geschikte niveau moeten worden genomen, noemen beide raden een kans, maar “harde garanties” zijn onontbeerlijk om de verschillende economische, ecologische en sociale doelstellingen op integrale wijze in de lidstaten te realiseren, zo klinkt het. “De kwaliteit en effectiviteit van de subsidiariteit dient op Europees beleidsniveau dan ook te worden gewaarborgd met sluitende verantwoordingsprocedures.”

Een urgent thema is de landbouwinkomensvorming. Dat inkomen moet via een verbeterde economische toolbox verbeterd worden. “Het huidige voorstel van de Europese Commissie is daartoe een gemiste kans”, zo klinkt het onomwonden. “Het GLB moet de landbouwer een beter inkomen en een perspectief op lange termijn bieden. Dit moet kunnen gebeuren door middel van een performanter instrumentarium op het vlak van marktwerking, risicobeheer, en een behoorlijk inkomen uit maatschappelijke diensten.”

De vierde suggestie pleit voor een “pluralistisch en proactief innovatiebeleid” om de landbouwsector veerkrachtiger te maken op het vlak van maatschappelijke evoluties, economische uitdagingen en klimaatdoelstellingen. Daarnaast moet er ook een grotere focus komen op jonge starters, om de vergrijzing in de sector op te vangen en aan hun noden te voldoen. In een laatste suggestie vragen de raden meer inspanningen van de Commissie om de “gedragenheid” van de landbouw te doen toenemen en moet een Europees consumentenbeleid consumenten stimuleren om kwaliteitsvoller en duurzamer te kopen.

Lees het volledige rapport hier

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via