nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.07.2017 SARO breekt lans voor behoud van Parkveld in Heverlee

De Vlaamse Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) pleit in een advies over de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Leuven voor het behoud van het Parkveld. Plannen om op het Parkveld woningen en een bedrijvenzone te bouwen, zijn al zo'n 20 jaar oud, maar stuiten op hardnekkig verzet van een lokaal actiecomité. SARO ziet het Parkveld graag bewaard als agrarisch gebied, niet alleen omdat professionele landbouwers anders hun activiteiten moeten staken maar ook omdat het Parkveld als stedelijk landbouwgebied belangrijk is voor de ambities die Leuven koestert op vlak van ‘klimaatneutrale stad’.

De Leuvense plannen om het Parkveld in Heverlee vol te bouwen met woningen en een bedrijvenzone die aansluit op deze van Haasrode, werden in het verleden al enkele keren teruggefloten door de Raad van State omdat het regionaal-stedelijk gebied nog niet afgebakend is. In het nieuwe ruimtelijk structuurplan dat Leuven voorbereidt, schrapte het stadsbestuur reeds de woningen langs de Geldenaaksebaan, maar blijft er ruimte voorzien voor een verkaveling en de bedrijvenzone.

Het project staat juridisch echter nog nergens. Zo vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in februari opnieuw de vergunning die de deputatie aan projectontwikkelar Extensa verleende voor de vermelde verkaveling. Het actiecomité 'Parkveld blijft natuurlijk' vraagt om onbenutte ruimte op de bestaande ambachtenzone en op het researchpark Haasrode in te vullen alvorens landbouwgrond aan te snijden. In haar advies wijst SARO op het feit dat het gebied vandaag gebruikt wordt door diverse beroepslandbouwers en de realisatie van de voorgestelde bouwplannen de stopzetting zou betekenen van hun activiteiten. De impact op landbouw wordt in het plan-MER als zeer negatief beoordeeld.

De raad herinnert het stadsbestuur ook aan zijn ambities inzake de uitbouw van een klimaatneutrale stad. Het is in dit opzicht belangrijk dat Parkveld als landbouwgebied vlakbij de stad behouden blijft. De adviesraad ruimtelijke ordening citeert uit het plan-MER: “In Leuven vermindert het aantal boeren en de landbouwgrond sterk, en wordt er zeer weinig voedsel geproduceerd. Hierdoor is Leuven wat voedselvoorziening betreft dus zeer afhankelijk van de buitenwereld en weinig veerkrachtig.” De voorziene woningen, bedrijven en KMO's in het Parkveld kunnen volgens SARO via verdichting van het Leuvense stedelijk weefsel en op bestaande en geplande bedrijvenzones een plaats krijgen.

Voka en Unizo zijn overigens niet akkoord met het pleidooi van de raad om het Parkveld te vrijwaren. Zij betogen in een minderheidsstandpunt dat Parkveld belangrijk is voor economie die niet onder de noemer kenniseconomie, creatieve economie of wetenschapspark valt. De lokale economie die op bedrijventerreinen thuishoort, heeft naar verluidt geen, of bijna geen ontwikkelingsruimte meer.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via