nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.03.2017 Vlaamse regering legt wettelijke basis voor BRV

De Vlaamse regering heeft een aantal decreten in de ruimtelijke ordening definitief gewijzigd. De aanpassingen moeten de basis vormen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), en meer flexibiliteit creëren zonder aan rechtszekerheid voor de betrokkenen in te boeten. Zo zou het opnieuw mogelijk worden om een bedrijfsgebouw te vestigen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, mits behoud van karakteristieke elementen. Daarenboven zal de overheid zich strikter moeten houden aan de termijnen na aanvraag van een omgevingsvergunning.

“Het gaat om een ruime waaier aanpassingen die een decretale basis leggen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en dus voor de bescherming van de open ruimte. Wij maken komaf met verouderde of te gedetailleerde voorschriften. Ik wil in Vlaanderen evolueren van een ruimtelijke structuurplanning, het inkleuren van elke vierkante meter grond, naar een ruimtelijke beleidsplanning: de verschillende bestuursniveaus ontwikkelen de ruimte in functie van steeds wijzigende maatschappelijke noden”, legt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege uit.

Zo komt er een decretale aanpak van de meest watergevoelige gebieden. De Vlaamse regering kan voortaan, na inspraak van de burgers, de meest problematische gebieden als watergevoelig open ruimtegebied aanduiden. Daar geldt dan een onmiddellijk bouwverbod en blijven landbouw, natuur en laagdynamische recreatie mogelijk.

Verder wordt het opnieuw mogelijk om bedrijfsgebouwen voor professionele landbouw te laten vergunnen binnen landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De voorschriften worden momenteel heel strikt geïnterpreteerd, zodat vergunningen er haast onmogelijk zijn geworden. De Vlaamse regering bevestigt nu dat bedrijfsgebouwen voor landbouw er wél mogelijk zijn, mits behoud van karakteristieke landschapselementen. Concreet zal bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw in dergelijk gebied vergund worden, indien het door groenschermen word ingepast in het landschap.

Ook komt er een oplossing voor historisch gegroeide tuincentra in agrarisch gebied. Ze zijn er in principe zonevreemd, maar de Vlaamse regering maakt hun behoud en zelfs uitbreiding nu mogelijk. Voorwaarde is wel dat de situatie historisch gegroeid is, er geen alternatieve locatie beschikbaar is, er voldoende band is met het agrarisch gebied, en het tuincentrum ruimtelijk inpasbaar is op de huidige locatie.

Tot slot zal de overheid binnen de termijnen een beslissing moeten nemen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Gebeurt dit niet tijdig, dan heeft de aanvrager recht op een vergoeding (bij een vergunningsaanvraag) of een dwangsom (bij een beroepsprocedure). Aan de andere kant zal het aantal beroepsmogelijkheden worden ingeperkt. Het beroep is mogelijk indien men reeds tijdens het openbaar onderzoek heeft gereageerd, het beroep wordt echter niet beschouwd als een soort van ‘herkansing’ waarbij men niet eerder aangebrachte bezwaren alsnog aankaart bij de bestendige deputatie van de provincie, de Vlaamse regering of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Vlaamse regering had deze wijzigingen in november 2016 reeds principieel goedgekeurd en de Raad van State heeft daar in februari 2017 advies over uitgebracht. Nu zijn de wijzigingen ook definitief goedgekeurd en zal het ontwerp van decreet voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement. “Met deze bepalingen speel ik in op nieuwe noden in de samenleving inzake wonen en open ruimte die vandaag nog te vaak botsten op strakke voorschriften. Ik beoog flexibiliteit, weliswaar met voldoende rechtszekerheid voor alle betrokkenen”, aldus minister Schauvliege.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via