nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.06.2018 "We willen kernversterkend werken in steden en dorpen"

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaat niet volledig mee met de visie van de Vlaamse Bouwmeester. Bouwmeester Leo Van Broeck is een groot voorvechter van de betonstop en ijvert voor het wonen in goed ontwikkelde kernen. "Van Broeck wil iedereen verplicht naar de stad sturen, maar daarin volg ik hem niet", zei de minister. "Het is de taak van de bouwmeester om zijn visie scherp te stellen en iedereen eens wakker te schudden. Maar zijn woorden hoeven niet zo letterlijk genomen te worden."

Naar aanleiding van eerdere uitlatingen van de Vlaamse Bouwmeester en de reactie daarop van de Landelijke Gilden, werd Schauvliege ondervraagd in de Commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement over haar visie op de toekomst van kleine dorpen en gehuchten. Er werd gevraagd of zij op dezelfde lijn zit als de Vlaamse Bouwmeester die zegt dat er maar drie niveaus zijn die overlevingskansen hebben, namelijk grootsteden, kleine steden en grote dorpen. Kleine dorpen zouden zo gedoemd zijn om te verdwijnen.

“Dat iedereen verplicht in de stad moet gaan wonen en niemand nog in een klein dorp mag wonen, is niet de visie die ik heb”, reageert minister Schauvliege. “We willen kernversterkend werken in de steden en in de dorpen. Maar het is wel de taak van de Bouwmeester om iedereen eens wakker te schudden en af en toe straffe taal te gebruiken om op die manier een aantal zaken duidelijk te maken.” Met het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wil de Vlaamse regering de bevolkingsgroei en de daarmee gepaard gaande behoefte aan voorzieningen zo veel mogelijk richten op kernen die goed gelegen zijn of over een goed voorzieningenniveau beschikken, verklaart de minister.

“Dit betekent kansen voor steden, maar ook voor dorpen”, zegt Schauvliege. “Met het nieuwe strategisch kader, binnen het witboek, komen ook dorpen met een hoge knooppuntwaarde en een goed voorzieningenniveau in aanmerking om te groeien. We moeten echter overal werk maken van een goede leefkwaliteit. Het gaat over binding, over het zich betrokken voelen bij de gemeenschap, eerder dan over een kwantitatief verhaal”, besluit de minister.

Tijdens de commissievergadering zei minister Schauvliege ook nog dat ze het ontwerp van het instrumentendecreet nog voor het zomerreces wil laten goedkeuren door de Vlaamse regering. Dat decreet bevat de maatregelen die de betonstop mogelijk maken, zoals de vergoeding voor eigenaars met planschade, en wacht nu al enkele maanden op groen licht. "Als u voor het reces niet met het decreet komt, betekent dat voor ons dat u de handdoek in de ring heeft gegooid", reageerde Ingrid Pira (Groen). Zij gelooft niet dat er na de zomer nog iets mogelijk is, met de lokale verkiezingen in aantocht.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via