nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.01.2017 Zes werkpunten voor Lokale Voedselstrategieën in 2017

Tijdens Agriflanders afgelopen week in Gent organiseerde het Departement Landbouw en Visserij een ontmoeting van de nieuwe Raad van Belang Lokale Voedselstrategieën. Er werden zes werkpunten voor 2017 geschetst, waaronder het verzamelen van correcte cijfers over de korte keten in Vlaanderen, het actualiseren van de lijst met knelpunten, het integreren van korte keten in het landbouwonderwijs en het sensibiliseren van steden en gemeenten om zelf meer lokaal aan te kopen. Vanaf februari treedt bovendien het nieuwe aanspreekpunt Lokale Voedselstrategieën bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in dienst.

Het strategisch platform korte keten dat werd opgericht om het strategisch plan korte keten (2011-2016) uit te voeren, hield vorig jaar op te bestaan. In ruil kwam er een Raad van Belang, waarin ook lokale partners, overheden en bedrijven een stem krijgen. De Raad heeft geen vaste structuur maar is open voor elke organisatie die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de korte keten. Het Departement Landbouw en Visserij treedt op als mediator en organiseert een aantal contactmomenten per jaar. Zo’n eerste moment vond plaats eind 2015, een tweede tijdens Agriflanders in Gent. 

Concreet bogen de aanwezigen zich over zes speerpunten voor 2017, voorgesteld door het Steunpunt Hoeveproducten en de VVSG. Beide stelden drie werkpunten voorop, waarover vervolgens in beperkte kring gediscussieerd werd. Het Steunpunt Hoeveproducten koos als eerste punt voor het verzamelen van correct en volledig cijfermateriaal. “Er is nood aan één grote enquête bij onze land- en tuinbouwers over hun korteketenactiviteiten, georganiseerd door promotieorgaan VLAM, de landbouworganisaties, het Steunpunt of nog een andere organisatie – maar niet door de overheid, want dat schrikt af”, vat Ann Detelder de discussie achteraf samen. “Bovendien zouden er economische gegevens aan gekoppeld moeten worden, zodat we er zicht op krijgen hoeveel de korte keten opbrengt.”

Als tweede speerpunt hoopt het Steunpunt korte keten te integreren in het landbouwonderwijs. “Want tot nu toe komt het nergens in de cursussen aan bod. In 2017 willen we ons focussen op het middelbaar onderwijs, daarna op het hoger onderwijs. En dat op twee niveaus: via aanpassing van de eindtermen én via persoonlijke contacten met de landbouwscholen”, stelt Detelder. Als derde punt tot slot wil het Steunpunt de lijst met juridische knelpunten voor de korte keten actualiseren, en een aantal punten kiezen om concreet aan te pakken dit jaar. “Daarvoor zullen we samenwerken met het nieuwe aanspreekpunt binnen VVSG, maar ook met ambtenaren. Door hen erbij te betrekken, hopen we goodwill te creëren voor de sector”, besluit ze.

De drie speerpunten gepresenteerd door VVSG hebben allen betrekking op sensibilisering van steden en gemeenten. Zo wil VVSG dat haar leden en hun OCMW’s, zorginstellingen enzovoort, meer lokaal en duurzaam inkopen. “Eerst moeten we bepalen aan welke criteria voeding moet voldoen om ‘lokaal’ of ‘duurzaam’ te zijn. Verder moeten we kennis opbouwen rond overheidsaanbestedingen en ook cateraars erbij betrekken”, vat Katleen De Paepe van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) het gesprek samen.

Als tweede punt wil VVSG haar leden stimuleren meer zorg te dragen voor ruimte voor lokale voedselproductie. “Dat kan via aanpassing van de eigendomsstructuren, via gebruiksovereenkomsten of door te spelen met bestemming en ruimtelijke planning. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet hierbij betrokken worden, net als de pachtwetgeving die aan hervorming toe is”, vat vervolgens Bavo Verwimp van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen.

Tot slot moeten steden en gemeenten ondersteuning bieden aan lokale distributiesystemen. “Bestaande initiatieven (bv. Westreex en DistriKempen) kunnen hierbij betrokken worden. Verder kunnen overheden de opstart van nieuwe initiatieven ondersteunen, via subsidies en kennisdeling. Ook de creatie van hubs in de stadsrand biedt perspectief. Maar de beleving en het contact tussen consument en producent mag hierbij niet uit het oog verloren worden”, besluit Hannes Van den Eeckhout van Boeren en Buren.

Met deze speer- en actiepunten zullen de organisaties nu verder aan de slag gaan. Later op het jaar zal de Raad opnieuw samenkomen, om een stand van zaken op te maken en eventueel nieuwe speerpunten voor 2018 te bepalen. Vanaf februari van dit jaar treedt bovendien het nieuwe aanspreekpunt Lokale Voedselstrategie bij VVSG in dienst. Lokale besturen zullen vanaf dan bij die ene persoon terechtkunnen voor ondersteuning, informatie, begeleiding, advies, doorverwijzing of contact met andere partners. Minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft daarvoor een budget van 210.000 euro vrijgemaakt (tot eind 2019).  
 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Philip Vanoutrive voor Veldverkenners

Volg VILT ook via