nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.05.2009 Agrarische conjunctuurindex zakt naar vriespunt

De halfjaarlijkse conjunctuurbarometer van de Vlaamse landbouwadministratie is dieper weggezakt, van -9 naar -22. Dat blijkt uit gegevens die verzameld werden in maart en april. De boeren en tuinders zijn niet alleen ontevreden over de huidige situatie en de economische evolutie, maar voor het eerst sinds de index werd opgesteld in het voorjaar van 2007 zijn ze ook pessimistisch over de toekomst.

Van de acht sectoren die in kaart worden gebracht, boekten er slechts twee vooruitgang in vergelijking met de vorige meting: de groenten in openlucht en de groenten en fruit onder glas. In deze deeltakken was men een half jaar geleden nog erg somber gestemd, nu zijn de melkveehouders het meest pessimistisch (-35). Zowel de huidige economische situatie (-41), de tevredenheid (-51) als de toekomstverwachtingen (-19) worden erg negatief beoordeeld in de melkveesector.

De melkveehouders vrezen een verdere daling van de reeds erg lage verkoopprijs. Dit pessimisme is volgens de landbouwadministratie te verklaren door de huidige marktsituatie, de hervorming van de quotumregeling, de invoer van goedkopere melk en de zwakke exportpositie als gevolg van de sterke euro. Ook erg aangeslagen zijn de siertelers (-27). De energiekosten zijn dan wel gedaald, maar de tuinders vrezen een daling van de vraag. Ook deze exportgerichte sector ondervindt nadelen van de sterke positie van de euro.

De varkenshouderij was samen met de fruitsector de enige bedrijfstak die bij de vorige meting een positief indexcijfer liet optekenen (+13), maar intussen is dat alweer onder het nulpunt beland (-13). Opmerkelijk is wel dat de toekomstverwachtingen van de varkenshouders de meest positieve (+28) zijn van de hele landbouwsector. De telers verwachten dat zowel de vraag als de verkoopprijs in stijgende lijn zullen gaan. Op het moment van de enquête was er wel nog geen sprake van Mexicaanse griep.

De stemming onder de fruittelers was bij de vorige bevragingen uitstekend, maar ook het indexcijfer in deze sector bevindt zich nu onder nul (-15). Dit cijfer strookt met de lage appelprijs die te wijten is aan een verminderde export naar onder meer Rusland en een hogere concurrentie vanuit Polen. De toekomstverwachtingen bij de fruittelers zijn eerder neutraal. De sector verwacht een productiestijging, en bijgevolg een stijging van het nodige personeel. Over de vraag en de prijs zijn de telers minder optimistisch.

De index van de vleesveesector kent een status-quo in vergelijking met de vorige enquête (-6). Dat is overigens het hoogste cijfer van alle deelsectoren. De rundveehouders zijn niet tevreden over de economische situatie, maar ze verwachten voor de toekomst wel een lichte stijging van de verkoopprijs en een behoud van de vraag. Zoals meestal volgt de akkerbouw (-20) het best de algemene conjunctuurindex. De daling in deze sector is te wijten aan de lage graanprijzen en de herstructurering in de suikerbietenteelt.

De voorbije twee jaar toonden de jonge boeren en tuinders zich steevast optimistischer dan hun oudere collega’s, maar dat is nu nauwelijks nog het geval. De index van de landbouwers die jonger zijn dan veertig is gedaald van -2 naar -20, terwijl die van de vijftigplussers schommelt rond -25. In tijden van economische crisis hebben vooral jongeren te lijden onder liquiditeitsproblemen.

Verrassend is dat de index op kleine bedrijven (-19) momenteel beter scoort dan die op middelgrote en grote land- en tuinbouwbedrijven (-25). Het voorbije half jaar is de index op grote bedrijven het sterkst gedaald.

Meer informatie: Vlaamse landbouwconjunctuurindex
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via