nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.04.2009 BodemBreed spit kennis over duurzaam bodembeheer uit

Diverse partners hebben woensdag in Huldenberg het startschot gegeven van het Interreg-project BodemBreed. Tientallen landbouwers in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg werken eraan mee. Over drie jaar moet duidelijk zijn hoe zij er bij hun dagelijkse bedrijfsvoering in slagen de natuurlijke krachten van de bodem beter te benutten.

De bodem is een complex geheel, waarbij vruchtbaarheid, weerbaarheid en biodiversiteit nauw met elkaar samenhangen. Zo kan de niet-kerende grondbewerking water- en modderoverlast en het uitspoelen van nutriënten naar het oppervlaktewater beperken. Maar er bestaan nog tal van praktische vragen over alternatieve vormen van grondbewerking en het optimale gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Om de bestaande kennis te bundelen, nieuwe kennis op te bouwen aan de hand van praktijkonderzoek en alle bevindingen vervolgens te communiceren aan de landbouwgemeenschap heeft de Europese Unie 975.000 euro veil. Ook de Vlaamse overheid, de vier deelnemende provincies, Boerenbond, de Nederlandse landbouworganisatie LLTB en het Waterschap Roer en Overmaas investeren tijd en geld in het initiatief. 

"BodemBreed biedt een unieke kans om door een slimme combinatie van theorie en praktijk concrete resultaten te boeken", zei Vlaams-Brabants gedeputeerde Monique Swinnen bij de start van het project. "In het verleden hebben we misschien te eenzijdig gefocust op de kwantiteit van de landbouwgrond. Het is ook belangrijk dat we dit schaarse goed op kwalitatief vlak zo goed mogelijk exploiteren. In plaats van de bodem naar onze hand te willen zetten, is het eerder aangewezen om samen te werken met het krachtige bodemleven".

De cruciale vraag is hoe de bodem zo krachtig mogelijk kan gemaakt worden, aldus Swinnen. Volgens de projectpartners worden de verschillende bodemaspecten in het huidige Vlaamse en Nederlandse beleid nog te vaak afzonderlijk belicht. Duurzaam bodembeheer is nog onvoldoende gekend en wordt bijgevolg in de praktijk nog niet voldoende toegepast, luidt het.

Swinnen rekent erop dat op BodemBreed op relatief korte termijn vruchten zal opleveren. "Dan gaat het om minder erosie, minder gebruik van meststoffen en mogelijk ook van gewasbeschermingsmiddelen", aldus de gedeputeerde, die ook voorzitster is van de stuurgroep BodemBreed Interreg.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via