nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.06.2012 DEMETER-project voor duurzaam bodembeheer van start

Het kabinet van minister voor Leefmilieu Schauvliege heeft dinsdag het startschot gegeven van het Vlaams-Nederlands project DEMETER. De uitdaging van DEMETER, wat staat voor ‘Duurzaam en geïntegreerd bodembeheer om milieueffecten te reduceren’, is enerzijds de hoeveelheid organische stof in de bodem op peil houden en anderzijds de concentraties nitraat en fosfaat in het oppervlakte- en grondwater verlagen.

Drie complementaire instellingen, met name de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Universiteit Gent (UGent) en het Nederlandse Nutriënten Management Instituut (NMI), combineren hun uitgebreide ervaring in begeleiding en advisering van landbouwers met wetenschappelijk en praktisch onderzoek naar bodem- en nutriëntenmanagement en de impact op het milieu. 

Daarbij zal veel aandacht besteed worden aan de vertaling van de aanwezige wetenschappelijke kennis naar de landbouwpraktijk. Deze vertaling zal gebeuren via de intensieve begeleiding van 80 landbouwbedrijven uit Nederland en Vlaanderen, maar ook via de dinsdag gelanceerde DEMETER-website. “Landbouwers kunnen er aan de hand van hun gegevens gratis een bemestingsadvies voor stikstof en fosfaat opvragen en een indicatie van het koolstofgehalte van de bodem krijgen. Verder zal de website links bevatten naar andere initiatieven over bodembeheer”, stelt Sibylle Verplaetse, adviseur Land, Grond en Mest van het kabinet Schauvliege.

Behalve begeleiding staat integratie centraal in het project, met name door de geïntegreerde aanpak van twee belangrijke milieukwesties. “Nog te vaak wordt gedacht dat het verhogen van de hoeveelheid organische stof in de bodem automatisch leidt tot een hoger nitraatresidu. Maar bij een geïntegreerde aanpak is dit absoluut niet het geval”, legt projectleider Sarah Steyaert uit. “Een optimaal organisch stofgehalte zorgt immers voor een beheersbaar nitraatniveau, naast andere positieve elementen zoals een vermindering van erosie, een sterkere bodemstructuur en een verbetering van de biodiversiteit in de bodem.”

Naast VLM, UGent en NMI worden nog verschillende partners in de loop van het project betrokken. Zo zal er een rol weggelegd zijn voor het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB), landbouworganisaties, landbouwers zelf, Vlaamse en Nederlandse beleidsmedewerkers en onderzoeksorganisaties. In totaal kost het project, dat zal lopen tot maart 2016, 1.907.092 euro. De Europese Unie financiert het project voor de helft (952.352 euro), via het LIFE+programma. Verder dragen de Vlaamse overheid (639.325 euro), de UGent (160.179 euro) en het NMI (155.236 euro) hun steentje bij.

“Het feit dat de Vlaamse overheid in dit project investeert, bewijst dat we het naar waarde schatten. Het past dan ook perfect binnen het Vlaams milieubeleid en kan oplossingen bieden voor actuele milieuproblemen: een duurzaam bodembeheer heeft immers een belangrijke invloed op de biodiversiteit, voorkomt erosie, helpt in de strijd tegen de klimaatverandering en sluit nauw aan bij de Vlaamse aanpak van de nutriëntenproblematiek. Minister Schauvliege plaatst het project dan ook in het ruimere kader van haar flankerend beleid om de waterkwaliteit te verbeteren”, stelt Verplaetse.

Meer info: www.demeterlife.eu

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via