nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.11.2013 "Daling ammoniakuitstoot met 30 pct is onrealistisch"

Later dit jaar zal de Europese Commissie de uitstootplafonds voor onder meer ammoniak herbekijken en bijsturen, waardoor ook de landbouwsector mogelijk een verstrengde emissiewetgeving opgelegd krijgt. Landbouwkoepel Copa-Cogeca waarschuwt voor onrealistische en te dure eisen, en benadrukt de reeds bereikte resultaten van de sector. "Wij vragen een evenwichtige richtlijn."

In de nabije toekomst stelt de Commissie een nieuwe richtlijn voor rond emissieplafonds die de luchtkwaliteit in Europa ten goede moeten komen. Nog voor die richtlijn effectief op tafel ligt, laat de Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca weten dat ze het voorgestelde streefdoel van een vermindering van de ammoniakuitstoot met 30 procent "onrealistisch" vindt. De plannen houden volgens de sectororganisatie geen rekening met de inspanningen en investeringen die de Europese landbouwsector al heeft ondernomen.

Zo verwijst Copa-Cogeca naar de daling van de ammoniakemissies tussen 1990 en 2011. In Duitsland nam de uitstoot tijdens die periode af met 20 procent, in Denemarken met 30 procent en in België met 44 procent. "De sector leverde dus al heel wat inspanningen en die investering moet erkend worden", aldus secretaris-generaal Pekka Pesonen. "Anders zouden boeren die in de toekomst verdere actie willen ondernemen om hun emissies terug te dringen wel eens ontmoedigd kunnen geraken."

Pesonen vraagt de Commissie niet uit het oog te verliezen dat het beleid rond luchtkwaliteit en de uitstoot van fijn stof en ammoniak veel raakvlakken vertoont met het klimaatbeleid en de plafonds voor broeikasgasuitstoot. Pesonen erkent het belang van deze maatregelen, maar wijst er ook op dat een te streng maatregelenpakket er voor zou kunnen zorgen dat de landbouwproductie in de EU daalt, waardoor de voedselzekerheid in het gedrang komt.

"Laten we niet vergeten dat de vraag naar voedsel wereldwijd met 70 procent zal stijgen tegen 2050", merkt Pesonen op, die de Commissie oproept een evenwicht te zoeken tussen de leefbaarheid van de landbouwsector en de bijdrage aan de mondiale voedselzekerheid, de strijd tegen de klimaatopwarming, het indijken van de overstromingsrisico’s en het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via